Om Konstrondan

HÖGLANDETS KONSTRONDA

Höglandets Konstronda är en förening av konstnärer som har sina ateljéer på det Småländska Höglandet.
Alla jobbar med olika tekniker från olje-/akvarellmålning, skulptur, grafik, keramik, fotokonst, teckning m.m.
Sedan 1993 öppnar vi en gång per år våra ateljéer och separatutställningar för allmänheten där vi visar våra konstverk. Samtidigt arrangeras en samlingsutställning där alla deltagande konstnärer finns representerade med var sitt verk.


Historia

Höglandets Konstronda

Höglandets Konstronda startade i den småländska kulturstaden Eksjö och firade 20-års jubileum 2013.

Det är främst under Kristi himmelsfärdshelgen som konstnärerna har öppet sina ateljéer. Konstrondans symbol är en tresidig grön/röd/rosa pyramid. Färgerna är de småländska, grönt för skogen, rött för lingonet och rosa för linnéan.

Upptakt och start
Under senare delen av år 1992 började diskussionerna om att starta en konstrunda liknanden den på Österlen i Skåne. Det var några konstnärer på småländska höglandet som träffades och skissade upp riktlinjerna. Två eldsjälar som visste vad de ville, tog initiativet och startade klubben. Det var Kid Kumlin, bildkonstnär och verksam i Ingatorp samt Tony Ljungberg, träskulptör och då verksam i Viredaby utanför Jönköping.
Kid Kumlin tog på sig ordförandeposten och Tony Ljungberg blev kassör. Efter Kid Kumlin kom Rolf Wernersson bildkonstnär från Eksjö. Året därpå lämnade Rolf Wernersson över klubban till Else-Beth Darius, krogägare till Ullinge Värdshus där man också hade samlingsutställningen. Efter Else-Beth Darius blev det Allan Jardén, bildkonstnär som tog över ordförandeskapet i många år.
Allan Jardén lämnade över till Annelie Tibblin som därefter lämnade över till Bo-Kenneth Knutsson.

Allan Jardén

ORDFÖRANDEN I HÖGLANDETS KONSTRONDA
1992 - 1993 Kid Kumlin
1993 - 1994 Rolf Wernersson
1994 - 1996 Else-Beth Darius
1996 - 2011 Allan Jardén
2011 - 2014 Annelie Tibblin
2014- Bo-Kenneth Knutsson


Stadgar

Stadgar för
Föreningen Höglandets Konstronda

Beslutade vid årsmöte 2015 och 2016

§ 1. Föreningens namn är Höglandets Konstronda.

§ 2. Föreningens syfte är att
vara en organisation fri från ekonomisk vinning.
främja kontakten mellan konstnärer och allmänheten på Höglandet.
sammanföra konstnärer på det småländska Höglandet.
arrangera en samlingsutställning för medlemmarna minst en gång per år.
arrangera Konstrondan under Kristi himmelfärdshelgen.

§ 3. Föreningens löpande verksamhet sköts av en styrelse bestående av minst 4 ledamöter: ordförande som väljs på ett år och 3 ledamöter (vice ordförande, sekreterare, kassör), som väljs på två år, varav hälften väljs på jämna år. Ledamöterna väljs på årsmötet.

§ 4. En valberedning för upprättande av förslag till nyval/omval av styrelsemedlemmar samt revisor inför årsmötet, skall växelvis bestå av medlemmar från vardera Eksjö, Nässjö, Aneby, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Ny valberedning väljs på årsmötet.

§ 5. Styrelsen har minst två sammanträde om året. Ett möte senast fyra veckor innan årsmötet och ett i januari. Tjänster för administration, broschyr- och webbskötsel kan inköpas.

§ 6. Medlem är aktiv konstnär som antagits enligt invalskriterier genom en valkommitté alternativt stödmedlem. Invalskriterier fastställs av styrelsen. Det tas en antagningsavgift vilken fastställs på årsmötet. Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens aktiviteter.

§ 7. Invalskommittén för antagning av nya medlemmar består av minst tre aktiva medlemmar och minst en suppleant (går in om det uppstår jäv för en av medlemmarna) som väljs en gång per år på årsmötet.

§ 8. Vilande medlem är konstnär som ej vill deltaga i föreningens aktiviteter men ändå vara synlig på hemsidan och få ta del av föreningens information. Medlemsavgiften är då reducerad och fastställs på årsmötet.

§ 8.5 Stödmedlem är person som aktivt vill stödja föreningen som funktionär, ledamot eller bidragsgivare.

§ 9. Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemmar i styrelsen är befriade från årsavgiften. Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.

§ 9.5 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§10. Föreningens verksamhetsår skall vara tiden 1/7-30/6. För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor som väljs på 1 år i sänder.

§11. Årsmötet skall hållas en gång per år före september månads utgång. Kallelse till årsmöte med föreningens medlemmar sker genom e-mejl eller brev som skickas ut senast 4 veckor före årsmötet. Medlem som inte själv kan närvara vid årsmötet, kan genom skriftlig fullmakt ge annan medlem rätt att företräda denne i aktuell fråga.

§12. Förslag från medlemmar till ändring av föreningens stadgar ska vara ordförande tillhanda senast 31 maj.

§13. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas
a) Val av ordförande för mötet.
b) Val av sekreterare för mötet.
c) Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
d) Godkännande av dagordning.
e) Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
f) Kassörens berättelse.
g) Revisionsberättelse.
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i) Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen enligt § 3.
j) Val av revisor.
k) Utse valberedning.
l) Val av invalskommitté för nya medlemmar.
m) Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
för aktiva, vilande och stödjande medlemmar.
n) Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget
o) Ärenden som handlar om förberedelser och ändringar inför Konstrondan och samlingsutställningen.
p) Övriga ärenden.

§14. Ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning skall ske genom beslut på årsmöte. För beslutets giltighet behövs minst två tredjedels majoritet av samtliga på årsmötet närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten.

§16. Upplöses föreningen skall under årsmötet beslutas hur föreningens tillgångar fördelas.


Policy

för HÖGLANDETS KONSTRONDAS MEDLEMMAR

1. Vi är Höglandets konstronda där varje medlem är en viktig del och konstrondans ansiktet utåt.
2. Vi är en ideell förening och hjälps åt.
3. Vi betalar alla vår, av årsstämman beslutade, årsavgift före den siste december årligen.
4. Varje medlem lämnar in och hämtar ut alster för Vernissage/gemensamma utställningar på utsatta tider.
5. Varje medlem skyltar upp och affischerar vid våra utställningsplatser i samband med konstrondan.
6. Varje medlem håller öppet på överenskomna tider.
7. Varje medlem marknadsför Konstrondan och våra övriga medlemmar såväl under konstrondan som övriga tider på året.
8. Vid egna utställningar marknadsför vi Höglandet konstronda.
9. Varje medlem ansvarar för att uppdaterar sina uppgifter på vår hemsida.
10. Alstret som är förlaga till bild i broschyr, på hemsida och namnbricka lämnas in senast i januari.
Bild som lämnas i januari för trycksaker ska finnas med på kommande vernissage eller separatutställning.
11. Medlem som ej följer föreningens policy kan bli föremål för uteslutning.


Medlemsavgifter mm

Ansökningsavgift 150,00 kr Betalas av den som ansöker om medlemskap.

Årsavgift (medlemsavgift) 150,00 kr Betalas av alla medlemmar.

Avgift för aktiv medlem 700,00 kr Betalas utöver årsavgiften av de som ska vara aktiva under årets Konstronda. Styrelsens ledamöter erbjuds möjlighet att delta utan denna avgift.
Den sammanlagda avgiften för aktiv konstnär blir 850,00 kr.

Avgift för Gästkonstnär 700,00 kr Betalas av Gästkonstnär

Föreningens bankgiro: 387-4575


Verksamhetsplan 2017-2020

Verksamhet 2016/2017 (25:e årgången)

...

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda

Betalning medlemsavgift 2018 före 2017-12-31


Prel Verksamhet 2017/2018

2018 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Inlämning av verk till Eksjö Museum sker 23 och 24 april
Samlingsutställning 28 april – 20 maj Eksjö (Museet håller provision 20% på konst och 30% på vykort och böcker)
Vernissage 28 april kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 10 maj – 13 maj (Ateljéutställningar kl 11-17)
Hämtning av verk efter utställningen sker den 21 maj.

Årsmöte 2 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda

Prel Verksamhet 2018/2019

1 dec 2018. Utställning på NBV i Eksjö.

2019 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Samlingsutställning 18 maj – 6 juni Aneby/Tranås
Vernissage 18 maj kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 30 maj – 2 juni (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 1 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda

Prel Verksamhet 2019/2020

2020 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Samlingsutställning 9 maj – 24 maj Nässjö
Vernissage 9 maj kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 21 maj – 24 maj (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 5 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HÖGLANDETS KONSTRONDA 1 juli 2016- 30 juni 2017

Höglandets konstronda har under året haft följande styrelse:
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson (2016/2017)
Vice ordförande Thomas Mattsson, Sävsjö (2015/2017)
Sekreterare Peter Furuholm, Eksjö (2016/2018)
Kassör Ingegerd Axell (2015/2017)
Ledamot Lisen Karlsson Nilsson, Nässjö (2016/2018)
Ledamot Inger Jönsson, Vetlanda (2016/2018)
Ledamot Mimmi Aronsson Vogt, Aneby (2015/2017)

Styrelsen har haft 5 st protokollförda sammanträden.

Höglandets konstronda har under året haft följande invalskommitté:
Sammankallande Erik Mohlin
Ledamot Rolf Wernersson
Ledamot Emma Larsson
Suppleant Kristina Holstensson och Gunilla Wirfelt

Höglandets konstronda har under året haft följande valberedning:
Sammankallande Rolf Wernersson
Ledamot Nässjö Andreas Ante Törnqvist
Ledamot Vetlanda Monica Schultz
Ledamot Sävsjö vakant
Lerdamot Tranås/Aneby vakant

Höglandets konstronda har under året haft följande ansvariga för vernissagen 2017:
Sammankallande Inger Jönsson
Ledamot Sävsjö Gudrun Majvorsdotter

Allmänt
Ett fantastiskt utvecklande och inspirerande 2016/2017 konstrondan år är till ända och ger mersmak och goda möjligheter för kommande år. Detta år firades också den 25:e Höglandets konstrondan

Vår förenings styrelse har nu till stora delar få en långsiktigt kompetent och allsidig representation i enlighet med de nya stadgarna. Det som behövs är en representant för Tranås, där vi preliminärt kommer att ha samlingsutställning 2019.

Styrelsens kraft har främst ägnats åt att få till en nordlig ronda Aneby- Tranås, utveckla varumärket (bl a erbjuds alla nya Höglandstoppar och vägvisarpilar) samt samarbete med annonsörer, mat/fika ställen samt få till ett bra jubileumsår med särskilt fokus på konstens dag i Vetlanda Apoteksparken i samband med vernissagen.

Vårt samarbete med Ordförrådet i Eksjö har skapat inspiration och utveckling kring marknadsföring, annonsering, trycksaker och sponsring.

Föreningen har totalt haft 57 aktiva medlemmar, 5 gästkonstnärer och Albert Engström Sällskapet som deltagit i årets konstronda samt därtill 7 ej deltagande medlemmar och 1 stödmedlem.

Årets satsning för Vetlanda hoppas vi ger resultat nästa år

Årsmöten 2016-09-04 på Sörängens Folkhögskola
Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningen hade mötts av ett gott stöd från medlemmarna.

Mål och ambitioner de kommande åren
Verksamhetsplan för 2017 - 2019 med bl a
trygga och utveckla kommande konstronda under Kristi Himmelsfärdshelgen
utveckla trycksakerna med vägvisning och skyltar/toppar
utveckla ett bilbingo
medlemsrekrytering, minst 5 medlemmar i varje kommun
etablera samarbete med Sörängens Folkhögskola främst för årsmöten

Därutöver har styrelsen diskuterat fler verksamhetsmål, såsom:
utveckla samarbetet med Holmgrens Bil med flera för mer permanenta över året aktiviteter
Är höglandskommunerna 6 stycken eller kan Hultsfred också vara inom vårt område
Gästkonstnärer på Höglandets konstronda
Tranås 100 års Jubileum med Höglandets konstrondas samlingsutställning som en del
öka samarbete med Konstrakan i Tranås, Kulturnatta (Kultur Dag och Natt) och Boda kulturgatan Bodafors
utveckla samarbetet med Höglandets konstföreningar

Medlemsrekrytering
Medlemsrekrytering har intensifierats under 2015-2017. Till rondan 2017 ökades deltagande från 51 till 63 konstnärer varav 5 gästkonstnärer och en förening.
Särskilt utskick har gjorts till tidigare medlemmar för deltagande under 25:e konstrondan.
Fortsatta diskussioner med Sörängens Folkhögskola för eventuellt vidare samarbete och därmed nå yngre konstnärer.

Aktiviteter
”Från Golv till Tak” i NBV lokalen i Eksjö inleddes verksamhetsårets aktiviteter. 22 konstnärer deltog i aktiviteten.

Event på Holmgrens Bil i Nässjö. Aktiviteten var främst till för att marknadsföra kommande konstronda. ”(H)jul på Holmgrens” genomfördes under december månad med 14 deltagande konstnärer. ”Måla en bil” genomfördes 8 april med 18 deltagande konstnärer som även ställde ut under veckan efter.

Holmgrens bil i Nässjö har upplåtit sin ”fikahörnan” till oss för en mer permanent utställningsplats. Den är utformad med en vägg och en monter så att det är naturligt med två konstnärer i taget. Utställningen iscensattes i april 2015 av Nässjökonstnärer som också fått ansvaret att göra ett schema för kommande utställningar där. Under 2016 och framåt har alla konstrondans medlemmar erbjudits att ställa ut. Utställningsplatsen har varit utnyttjad hela verksamhetsåret.

Höglandets konstronda 2016 hade 63 deltagande konstnärer och genomfördes i samtliga Höglandetskommuner. Mest glädjande är att Aneby-Tranås kommit med på ett bra sätt i rondan. Totalt hade vi 10818 (jfr 2016 8549, 2015 6960) besökare. För tredje året blev bilbingo ett intressant inslag i rondan med målsättningen att få fler besökare till de konstnärer som har sin verksamhet i ytterkant av rondan. Vi kan konstatera att det blev fler besökare hos dessa konstnärer. Större engagemang kan ske hos en del deltagare i spridning av kartfolder och bilbingobrickor. Många besökare har framfört positiva synpunkter.

Vernissage genomfördes detta år på Vetlanda Museum, 13 maj , 25-28 maj. Samlingsutställningen inleddes den 13 maj under konstens dag i Apoteksparken med invigningstal av museichef Thomas Johansson och vår ordförande Bo-Kenneth Knutsson. Efter 4 timmars visning och aktiviteter i Apoteksparken samlades vi för ett föreningssamkväm på Old Barns Corner, vilket hörsammades av 25 deltagare.

Ekonomi
Satsning har gjorts på att bredda sponsringen och annonsörer så att ett något större kapital kan stödja verksamheten (trycksaker, annonser, utskick m.m.).
Samarbetet med Holmgrens och Ordförrådet har avsevärt minskat kostnaderna för trycksakerna. Årets ekonomiska resultat blev + 23 445,25 och föreningens samlade kapital är 44 980:80.

Omsättningen har ökat något detta år jfr föregående år. Lager på höglandstoppar och vägvisare finns. Konstcheckar har prövats i samarbete med Holmgrens.

Marknadsföring
Digitalt material hart tagits fram och tillsänts höglandskommunerna, Jönköping, Linköping och Växjö samt Bad Oldesloe (Tyskland).

Viktigt har varit att uppmuntra ”rätt” sponsorer/annonsörer där Höglandskommunerna är en viktig del.
Konstrondans aktiviteter har synliggjorts i 13 tidningsartiklar fördelade på SmT, Smålands dagblad, Eksjö tidningen och Höglandet.nu samt Sävsjö, Vetlanda och Nässjö apparna.. Två artikel i SmT och Smålands dagblad om ”konstutställning på Holmgrens bil”.
Konstrondans broschyr och affisch har tillsänts Konstföreningarna på Höglandet, Hultsfreds kommun och Kommunernas kultur och fritid.
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats.
Facebook föreningsgrupp presenterade konstrondans aktiviteter.

Övrigt
Undertecknade vill avslutningsvis rikta ett STORT TACK till alla medlemmar och stödjande aktörer som gjort det möjligt att föra vår verksamhet vidare och har bäddat för en positiv framtid.

Eksjö 2017-08-17

Bo-Kenneth ”Knutte” Knutsson
Ordförande

Thomas Mattsson, Sävsjö Peter Furuholm, Eksjö
Vice ordförande Sekreterare

Ingegerd Axell Lisen Karlsson Nilsson, Nässjö
Kassör Ledamot

Inger Jönsson, Vetlanda Mimmi Aronsson Vogt, Aneby
Ledamot Ledamot


Protokoll årsmöte 2017 09 03 kl 1600 Sörängens Folkhögskola

Mötet öppnades av ordförande Bo-Kenneth Knutsson.
Närvarande: Östen Johnsson, Ingegerd Axell, Ulrich Fischer, Cornelis van Son,
Reidun Fuhs Weigner, Rolf Wernersson, Inger Jönsson, Åsa Hylén, Bernt Agertz,
Gunilla Wirfelt, Peter Furuholm, Bo-Kenneth Knutsson.

§ 1 Till mötesordförande valdes Östen Johnsson.

§ 2 Till mötessekreterare valdes Peter Furuholm.

§ 3 Justering av röstlängd; de närvarande förutom Östen Johnsson och Bernt Agertz.

§ 4 Till justeringsmän valdes Inger Jönsson och Rolf Wernersson.

§ 5 Mötet ansågs behörigen sammankallat.

§ 6 Dagordningen godkändes utan ändringar.

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen föredrogs, av föreningens ordf, och lades till handlingarna.

§ 8 Föreningens kassör föredrog kassaberättelsen och kommenterade densamma

§ 9 Revisionsberättelsen, skriven av Karin Sjögren, lästes upp av föreningens kassör och godkändes.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av styrelse
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson 1 år

Ledamöter på två år
Vice ordförande Garbis Sarafian
Kassör Ingegerd Axell
Ledamot Mimmi Aronsson Vogt
Ledamot Bernt Dahlgren

Kvarstår 1 år
Sekreterare Peter Furuholm
Ledamot Lisen Karlsson Nilsson
Ledamot Inger Jönsson

§ 12 Till revisor valdes Karin Sjögren.

§ 13 Val av valberedning.
för 1 år:
Andreas Törnqvist, sammankallande
Rolf Wernersson, Eksjö
Monica Schultz, Vetlanda
Thomas Mattsson, Sävsjö
Ledamot från från Tranås och Aneby vakant.

§ 14 Val av ledamöter till Invalskommittén för nya medlemmar.
Rolf Wernersson (sammankallande), Emma Larsson och Monica Schultz.
Suppleantplatsen är vakant.

§ 15 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2018 blir densamma som förra året:
Ansökningsavgift 150 kr, betalas av den som söker medlemskap.
Årsavgift: 150 kr, betalas av alla medlemmar.
Avgift för aktiv medlem: 700 kr, betalas utöver årsavgiften av den som ska vara aktiv under Konstrondan 2017.
Avgift för Gästkonstnär: 700 kr, betalas av Gästkonstnär.

§ 16 Propositioner och motioner
* Invalskommitens synpunkter antogs och ska genom styrelsens försorg inarbetas i verksamhetsplan.
* Föreslag med små förändringar i Policydokument presenterades och godkändes.

§ 17 Årsmötet fick chans att under 45 minuter reagera på några frågor kring föreningens verksamhet.
Vad tycker du om åretruntutställningen på Holmgrens?
- Bra
- Ger nog Holmgrens mer än oss konstnärer? Har objekt sålts? Eller ren marknadsföring?

Vad tycker du om "Från golv till tak"?
- Bra
- Många syns - får visa sig.
- Lång resa för en dag. Måste plussas på med något mer. Middag?

Vad tycker du om "(h)jul på Holmgrens"?
-Bra
- Ok, om vi får hänga upp och arrangera enkelt/ samma dag.
Vid inbjudan: Tydlighet om när konstnärer lämnar och hämtar alstren. Gunilla.
- Hur många vill och kan göra julmotiv?

Vad tycker du om upptakt på Holmgrens i april?
- Ok, om vi får hänga upp och arrangera enkelt/ samma dag.

Vad tycker du om att din hemadress står i foldern?
- OK/Rolf
- OK. Cornelis
- Kan missförstås när man inte har öppet där/ Gunilla
- OK

Vad tycker du om utformningen av folder och affischer?
- OK/ Inger, Rolf, Cornelis, Gunilla + 1 anonym.
Hur gör vi för att få fler besökare i ytterkanterna?
- Presentation av föreningen på förskola, äldreboende, föreningar (Naturskyddsförening, pensionärsföreningar mfl.)
- Organiserad samåkning.
- Intresserade medlemmar som ej har utställningsplats erbjuds lokal i ytterområde, typ bygdegård, etc.
- Håller med! /Gunilla
- Samordna nya medlemmar och nya lokaler.
- Helgen efter (till exempel) åker vi utställare i samlade grupper till varandra.
- Specialevenemang i ytterkant. Konstkväll/natt?
- Gemensamt presentationsprogram för dator & projektor som används vid presentationsträffar.

Din åsikt om grillkväll i Norrby Ängar?
- Skön milj.
- Bra. Cornelis
- Säkert trevligt/ G
- Trevligt och positivt att mötas utanför rondan men att ändå få snacka om den. Samhörighet.

Din åsikt om att gå på restaurang efter Vernissagen?
- Roligt. Cornelis
- Trevligt. Ett tillfälle att lära känna fler medlemmar.
- Trevligt./G
- BRA!

Din åsikt om utformningen av årsmötet?
- Helt ok/G
- Bra
- OK.

Vad tycker du om Bilbingo och konstcheckar?
- En del besökare verkar jagade, stressade av Bilbingo.
- Bra, men när man bor långt bort fungerar det inte så bra.
- Markering på de som vill vara med på Konstcheckar, eller begränsning i vilka konstverk som ingår.
- Inte bra för mig - men för någon.
- Valfritt om man vill vara med. Markering på kartan.
- Klar enkel information vad det går ut på. Förslaget till medl. hur man kan göra för att det ska funka (tex välja ut vissa alster som lämnas ut till checken).
- Bra med valfrihet om konstnärer vill vara med.
- Det bästa skulle vara om Holmgrens ser "nyttan" och effekten av konstnärernas spridning av företaget utan att de ska pengar ha tillbaka som ersättning. holmgrens får spinnoff-effekter ändå och de har sin budget för marknadsföring. Det blir en viss snedfördelning av kostnaden på konstverken. Jag kan som konstnär känna mig "köpt".

Ekonomi
- omsätta överskott i tex plexikartställ, visitkort etc.

Övrigt
- Bildspel för presentation av HKR vid vernissagen.
Förslag till tema vid Upptakt i april:

Inriktningen på verksamhetsplan och budget godkändes och styrelsen fick i uppdrag att finjustera vid kommande sammanträde.

§ 18 * Vernissageansvariga
2018 i Eksjö: Lena Finnermark (sammankallande), Bo-Kenneth Knutsson och Mimmi Aronsson Vogt.
2019 i Tranås: Bernt Dahlgren (sammankallande), Märta Sund Levander och Ann-Christine Jensmar.
* Styrelsen fördelar ansvaret för jakt på annonsörer mellan sig.
* De som arbetat med annonsmaterial under året får förnyat förtroende inför 2018.

§ 19 Föreningens ordförande avslutade mötet. Vid det efterföljande kaffet framfördes ett tack till Östen Johnsson för hans insats under årsmötet. Ordförande tackade också Thomas Mattsson som avgår från styrelsen, Erik Mohlin som avgår från arbetet i Invalskommitten och Bernt Agertz som arbetat med formgivning av alla trycksaker.

Vid protokollet: Ordförande

……………………………………….. ……………………………………….
Peter Furuholm Östen Johnsson

Protokollet justeras av:

………………………………………… ………………………………………..
Inger Jönsson Rolf Wernersson


Invalskommitténs invalskriterier för deltagande i Höglandets konstronda

Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet. Vid ansökan bör följande meriter vara presenterade:

1. Utbildning på Högskola, Konstskola eller studier för enskild etablerad konstnär.

2. Utställningar. Erfarenhet av genomförda utställningar

3. Övrig konstnärlig verksamhet som utsmyckning, konstprojekt och pedagogiska uppdrag

4. Varaktighet i yrket – erfarenhet

5. Visa fem (5) aktuella verk för bedömning av konstnärlig och teknisk kvalitet

6. Personligt brev där den sökande presenterar sig och beskriver varför man vill vara med i Höglandets Konstronda. Anknytningen till Höglandet preciseras. Det bör framgå att den sökande är införstådd med konstrondans verksamhet och policy. Den sökande bör också beskriva vad han/hon kan bidra med i verksamheten.


GDPR (fd PUL) hantering UTKAST

UTKAST GDPR (fd PUL) Höglandets konstronda. För försöksvis tillämpning intill dess de fastställs på årsmöte 2 sept 2018.

Är en ideell förening och är därmed undantagen anmälningsskyldighet till datainspektionen.
Syftet med i föreningen registerade personuppgifterna är
- att möjliggöra kontakt och försäljning av medlems konst hos respektive konstnär
- att möjliggöra presentationsunderlag för genomförande av Höglandets konstronda (besöksadresser och kontaktuppgifter) såväl i tryckt som digitalt material
- att nå registerade medlemmar i föreningen (medlemsavgifter, inbjudningar och kallelser)

1. Föreningens personuppgiftsombud/dataskyddsombud är firmatecknarna
2. Medlem är den som betalat in medlemsavgift för aktuellt år och är det som längst till den 31 mars påföljande år.
3. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få tillgång till sina personuppgifter som finns hos föreningen
4. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få felaktigheter i sina personuppgifter som finns hos föreningen rättade
5. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få sina personuppgifter som finns hos föreningen raderade. Även begränsningar i egna personuppgifter kan skickas in och justeras då där det är möjligt (ej efter det att tyckunderlag lämnats för tryckning).
6. Medlem kan lämna invändningar hos personuppgiftsombudet om hur personuppgifter som finns hos föreningen används
7. Av medlem inskickade personuppgifter används på kartfolder, hemsida, medlemsadministration i dropbox samt vid ansökan i blankett.fi och om inte begränsningar skriftligen i ansökan gjorts av medlemmen. E-maillistor för föreningsutskick administreras av föreningens sekreterare. Tillgång till digitala medlemsuppgifter har firmatecknarna, vice ordföranden, sekreteraren, invalskommittéen och föreningens valberedning samt aktuell tryckare för tycksaker till föreningen.
8. Skriftligt samtycke för användning av till föreningen inskickade personuppgifter förvaras hos kassören
9. Av medlem inskickade personuppgifter överförs inte till annan förening utan särskilt årsmötesbeslut
10. Föreningens styrelse ansvarar för åtgärder vid incidenter med personuppgifter
11. Föreningens dataskyddsombud ansvarar för skydd i IT system
12. Föreningens GDPR rutiner fastställs på årsmöte och medlemsinformation om dessa presenteras på föreningens hemsida och anses därmed vara kända hos varje medlem i föreningen