Om Konstrondan

HÖGLANDETS KONSTRONDA

Höglandets Konstronda är en förening av konstnärer som har sina ateljéer på det Småländska Höglandet.
Alla jobbar med olika tekniker från olje-/akvarellmålning, skulptur, grafik, keramik, fotokonst, teckning m.m.
Sedan 1993 öppnar vi en gång per år våra ateljéer och separatutställningar för allmänheten där vi visar våra konstverk. Samtidigt arrangeras en samlingsutställning där alla deltagande konstnärer finns representerade med var sitt verk.


Historia

Höglandets Konstronda

Höglandets Konstronda startade i den småländska kulturstaden Eksjö och firade 20-års jubileum 2013.

Det är främst under Kristi himmelsfärdshelgen som konstnärerna har öppet sina ateljéer. Konstrondans symbol är en tresidig grön/röd/rosa pyramid. Färgerna är de småländska, grönt för skogen, rött för lingonet och rosa för linnéan.

Upptakt och start
Under senare delen av år 1992 började diskussionerna om att starta en konstrunda liknanden den på Österlen i Skåne. Det var några konstnärer på småländska höglandet som träffades och skissade upp riktlinjerna. Två eldsjälar som visste vad de ville, tog initiativet och startade klubben. Det var Kid Kumlin, bildkonstnär och verksam i Ingatorp samt Tony Ljungberg, träskulptör och då verksam i Viredaby utanför Jönköping.
Kid Kumlin tog på sig ordförandeposten och Tony Ljungberg blev kassör. Efter Kid Kumlin kom Rolf Wernersson bildkonstnär från Eksjö. Året därpå lämnade Rolf Wernersson över klubban till Else-Beth Darius, krogägare till Ullinge Värdshus där man också hade samlingsutställningen. Efter Else-Beth Darius blev det Allan Jardén, bildkonstnär som tog över ordförandeskapet i många år.
Allan Jardén lämnade över till Annelie Tibblin som därefter lämnade över till Bo-Kenneth Knutsson.

Allan Jardén

ORDFÖRANDEN I HÖGLANDETS KONSTRONDA
1992 - 1993 Kid Kumlin
1993 - 1994 Rolf Wernersson
1994 - 1996 Else-Beth Darius
1996 - 2011 Allan Jardén
2011 - 2014 Annelie Tibblin
2014- Bo-Kenneth Knutsson


Stadgar

Stadgar för
Föreningen Höglandets Konstronda

Beslutade vid årsmöte 2015 och 2016

§ 1. Föreningens namn är Höglandets Konstronda.

§ 2. Föreningens syfte är att
vara en organisation fri från ekonomisk vinning.
främja kontakten mellan konstnärer och allmänheten på Höglandet.
sammanföra konstnärer på det småländska Höglandet.
arrangera en samlingsutställning för medlemmarna minst en gång per år.
arrangera Konstrondan under Kristi himmelfärdshelgen.

§ 3. Föreningens löpande verksamhet sköts av en styrelse bestående av minst 4 ledamöter: ordförande som väljs på ett år och 3 ledamöter (vice ordförande, sekreterare, kassör), som väljs på två år, varav hälften väljs på jämna år. Ledamöterna väljs på årsmötet.

§ 4. En valberedning för upprättande av förslag till nyval/omval av styrelsemedlemmar samt revisor inför årsmötet, skall växelvis bestå av medlemmar från vardera Eksjö, Nässjö, Aneby, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Ny valberedning väljs på årsmötet.

§ 5. Styrelsen har minst två sammanträde om året. Ett möte senast fyra veckor innan årsmötet och ett i januari. Tjänster för administration, broschyr- och webbskötsel kan inköpas.

§ 6. Medlem är aktiv konstnär som antagits enligt invalskriterier genom en valkommitté alternativt stödmedlem. Invalskriterier fastställs av styrelsen. Det tas en antagningsavgift vilken fastställs på årsmötet. Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens aktiviteter.

§ 7. Invalskommittén för antagning av nya medlemmar består av minst tre aktiva medlemmar och minst en suppleant (går in om det uppstår jäv för en av medlemmarna) som väljs en gång per år på årsmötet.

§ 8. Vilande medlem är konstnär som ej vill deltaga i föreningens aktiviteter men ändå vara synlig på hemsidan och få ta del av föreningens information. Medlemsavgiften är då reducerad och fastställs på årsmötet.

§ 8.5 Stödmedlem är person som aktivt vill stödja föreningen som funktionär, ledamot eller bidragsgivare.

§ 9. Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemmar i styrelsen är befriade från årsavgiften. Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.

§ 9.5 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§10. Föreningens verksamhetsår skall vara tiden 1/7-30/6. För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor som väljs på 1 år i sänder.

§11. Årsmötet skall hållas en gång per år före september månads utgång. Kallelse till årsmöte med föreningens medlemmar sker genom e-mejl eller brev som skickas ut senast 4 veckor före årsmötet. Medlem som inte själv kan närvara vid årsmötet, kan genom skriftlig fullmakt ge annan medlem rätt att företräda denne i aktuell fråga.

§12. Förslag från medlemmar till ändring av föreningens stadgar ska vara ordförande tillhanda senast 31 maj.

§13. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas
a) Val av ordförande för mötet.
b) Val av sekreterare för mötet.
c) Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
d) Godkännande av dagordning.
e) Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
f) Kassörens berättelse.
g) Revisionsberättelse.
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i) Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen enligt § 3.
j) Val av revisor.
k) Utse valberedning.
l) Val av invalskommitté för nya medlemmar.
m) Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
för aktiva, vilande och stödjande medlemmar.
n) Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget
o) Ärenden som handlar om förberedelser och ändringar inför Konstrondan och samlingsutställningen.
p) Övriga ärenden.

§14. Ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning skall ske genom beslut på årsmöte. För beslutets giltighet behövs minst två tredjedels majoritet av samtliga på årsmötet närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten.

§16. Upplöses föreningen skall under årsmötet beslutas hur föreningens tillgångar fördelas.


Policy

för HÖGLANDETS KONSTRONDAS MEDLEMMAR

1. Vi är Höglandets konstronda där varje medlem är en viktig del och konstrondans ansiktet utåt.

2. Vi är en ideell förening och hjälps åt.

3. Vi betalar alla vår, av årsstämman beslutade, årsavgift före den siste december årligen.

4. Vi lämnar in och hämtar ut alster för Vernissage/gemensamma utställningar på utsatta tider.

5. Vi skyltar upp och affischerar vid våra utställningsplatser i samband med konstrondan.

6. Vi håller öppet på överenskomna tider.

7. Vi marknadsför Konstrondan och våra övriga medlemmar såväl under konstrondan som övriga tider på året.

8. Vid egna utställningar marknadsför vi Höglandet konstronda.

9. Varje medlem ansvarar för att uppdaterar sina uppgifter på vår hemsida.

10. Alstret som är förlaga till bild i broschyr, på hemsida och namnbricka lämnas in senast i januari.
Bild som lämnas i januari för trycksaker ska finnas med på kommande vernissage eller separatutställning.

11. Medlem som ej följer föreningens policy kan bli föremål för uteslutning.


Medlemsavgifter mm

Ansökningsavgift 150,00 kr Betalas av den som ansöker om medlemskap.

Årsavgift (medlemsavgift) 150,00 kr Betalas av alla medlemmar.

Avgift för aktiv medlem 700,00 kr Betalas utöver årsavgiften av de som ska vara aktiva under årets Konstronda. Styrelsens ledamöter erbjuds möjlighet att delta utan denna avgift.
Den sammanlagda avgiften för aktiv konstnär blir 850,00 kr.

Avgift för Gästkonstnär 700,00 kr Betalas av Gästkonstnär

Föreningens bankgiro: 387-4575


Verksamhetsplan 2016-2020

Verksamhet 2016/2017 (25:e årgången)

Betalning medlemsavgift 2017 före 2016-12-31

2017 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Planera och marknadsför jubileumsåret

Inbjudningar till tidigare deltagande konstnärer och sponsorer

Utveckla Höglandets konstronda

Samlingsutställning 13 maj – 11 juni Vetlanda
Vernissage 13 maj kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf

Höglandets Konstronda 25 maj – 28 maj (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 3 sept kl 1600 Sörängens Folkhögskola

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda

Betalning medlemsavgift 2018 före 2017-12-31


Prel Verksamhet 2017/2018

2018 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Samlingsutställning 28 april – 27 maj Eksjö
Vernissage 28 april kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 10 maj – 13 maj (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 2 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda

Prel Verksamhet 2018/2019

2019 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Samlingsutställning 18 maj – 6 juni Aneby/Tranås
Vernissage 18 maj kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 30 maj – 2 juni (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 1 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda

Prel Verksamhet 2019/2020

2020 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Samlingsutställning 9 maj – 24 maj Nässjö
Vernissage 9 maj kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 21 maj – 24 maj (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 5 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda


Protokoll årsmöte 2016 09 04 kl 1600 Sörängens Folkhögskola

Mötesprotokoll från årsmöte för Höglandets Konstronda 2016-09-04
Sörängens Folkhögskola, Nässjö.

Mötet öppnades av ordförande Bo-Kenneth Knutsson.
Knappt tjugo personer var samlade.

§ 1 Till mötesordförande valdes Östen Johnsson.

§ 2 Till mötessekreterare valdes Ingegärd Axell; fram tills dess att Peter Furuholm anlänt.

§ 3 Justering av röstlängd; det konstaterades att fjorton av de närvarande hade rösträtt.

§ 4 Till justeringsmän valdes Garbis Sarafian och Karin Sjögren.

§ 5 Mötet ansågs behörigen sammankallat.

§ 6 Dagordningen godkändes utan ändringar.

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen föredrogs, av föreningens ordf, och lades till handlingarna.

§ 8 Föreningens kassör föredrog kassaberättelsen och kommenterade densamma

§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp av Karin Sjögren och godkändes.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av styrelse
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson 1 år
Sekreterare Peter Furuholm 2 år

Ledamöter på två år
Lisen Karlsson Nilsson
Inger Jönsson

Kvarstår 1 år
Kassör Ingegerd Axell
Ledamot Mimmi Aronsson Vogt
Vice ordförande Thomas Mattsson

§ 12 Till revisor valdes Karin Sjögren.

§ 13 Val av valberedning.
Följande omvaldes för 1 år:
Rolf Wernersson sammankallande
Monica Schultz (Vetlanda)
Andreas Törnqvist (Eksjö)
Representanter för Sävsjö, Tranås och Aneby är vakant.

§ 14 Val av ledamöter till Invalskommittén för nya medlemmar.
Följande valdes för 1 år: Erik Mohlin (sammankallande), Emma Larsson och Rolf Wernersson. Kristina Holstensson och Gunilla Wirfelt delar på supleantplatsen.

§ 15 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2017 blir:
Ansökningsavgift 150 kr, betalas av den som söker medlemskap.
Årsavgift: 150 kr, betalas av alla medlemmar.
Avgift för aktiv medlem: 700 kr, betalas utöver årsavgiften av den som ska vara aktiv under Konstrondan 2017.
Avgift för Gästkonstnär: 700 kr, betalas av Gästkonstnär.

§ 16 Propositioner och motioner
* Föreslagna stadgeändringar presenterades. Årsmötet godkände de föreslagna ändringarna.
* Föreslaget Policydokument presenterades och godkändes.

§ 17 Flera idéer om föreningens verksamhet hade inkommit. Årsmötet fick chans att under 45 minuter reagera på förslagen.
Varje förslag fanns antecknat på en kartong och varje deltagare fick fem röda klistermärken att fästa på de förslag de ansåg mest angelägna.
Resultatet blev följande:
Nio prickar:
Grillfest/grillafton hos Ann Hörlén
Sju prickar:
Alla tidigare medlemmar bjuds in att delta i Rondan.
Sex prickar:
Samverkan med arbetsplats, konstförening, utställning/resor/priser.
Old Bar Corner efter en Ronda
Fem prickar:
Flaggning i alla Höglandets tätorter.
Länstrafiken särskilda anslutningsturer för konstintresserade.
Hängning av konst i olika miljöer/rum
Graffiti som konst.
Fyra prickar:
Gästkonstnärer utökas.
Föreläsningar i samband med vernissagen på Vetlanda museum, alt under konstrondan.
Tre prickar:
Aktiviteter på Sörängens fhsk.
VIP-inbjudningar.
Två prickar:
Konstrondebingo (tidigare Bilbingo)
Inramning, inglasning
Försäljning Konstrondebingo före Rondan.
Jubilarens val (näringslivsbolag, kommunen, landstinget, större arbetsgivare...)
En prick:
Tema på Vernissagen?
Tatuering som konst.
Media/marknadsföring.
Belysning/ljussättning
Erbjudande till konstföreningar och annonsörer.
Utan prickar:
Livemålning
Leaderprojekt (ideel förening, kommun, näringsliv)
Region/kommun-projekt (integrationsinnehåll).
Prisbord HKR-bingo på Vernissagen.
Tipspromenad
Utställning i Eksjö vattentorn
Konstnärsmiddag på Statt, VIP.gäster.

Utöver detta kunde man anmäla sig till utställning på NBV i Eksjö 24-27 november och hos Holmgrens i Nässjö december och skriva fler förslag på ett klotterplank. Detta skrevs upp:
* Holmgrens håller med bil, vi ordnar chaufför som kör turer runt konstrondan.
* Samverkan med restaurang
* På fredagen – kör med kvällsöppet istället för dagtid.
* Musik på vernissagen (elever + ev. Lärare från Kulturskola)
* Gör en busstur på Rondan, någon av dagarna. Deltagare anmäler sig i förväg.

Verksamhetsplanen och budget antogs.

§ 18 Övriga frågor:
a. Gudrun Majvorsdotter berättade om planerna inför Rondan i Vetlanda 2017. Föreningen kommer på olika sätt uppmärksamma att det är den 25:e gången som Konstrondan arrangeras.
b. Eksjö beslutades bli ort för samlingsutställning 2018.
c. Styrelsen är ansvarig för all annonsering. Alla medlemmar måste dock känna ansvar för att hitta annonsörer från hela Höglandet.
d. Broschyren.
- Enligt Bernt Agertz måste vår trycksak gå under namnet folder; då den saknar häftklamrar.
- Till 2016 lades till en extra karta över gamla stan i Eksjö.
- Storleken ökades med 50%, pga fler konstnärer och annonsörer.
- Ordförande förklarade varför det beslutade användandet av GPS-koordinater till slut inte kom med i foldern.
e. Det har varit positiv respons från de tre Gästkonstnärerna. Vi fortsätter med projektet.
Regeln för inbjudan av Gästkonstnär är att den medlem som inbjuder går i god för gästens konstnärliga kvalité. Föreningen har fullt förtroende för sina medlemmar.
f. Det är bra med mat- och fikaställen som annonserar i foldern. Öppettiderna måste stämma.
g. Medlemmar uppmanades vara mer säljande när det gäller Bilbingo.

§ 19 Mötets ordförande avslutade mötet. Vid det efterföljande kaffet framfördes ett tack till Östen Johnsson för hans insats under årsmötet. Ordförande tackade också avgående styrelsemedlemmar och Bernt Agertz som arbetat med formgivning av alla trycksaker.


Protokoll från konstituerande sammanträde 2016-09-04

Närvarande: Bo-Kenneth Knutsson, Thomas Mattsson, Peter Furuholm, Ingegerd Axell och Lisen Karlsson Nilsson.
Frånvarande: Inger Jönsson och Mimmi Aronsson Vogt

§ 1
Mötets öppnande
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 2
Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Peter Furuholm att föra protokoll under
mötet

§ 3
Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Lisen Karlsson Nilsson att jämte ordföranden justera protokollet

§ 4
Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§ 5
Styrelsesammansättning 2016/2017
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson
Vice ordförande(Sävsjö) Thomas Mattson
Sekreterare(Eksjö,Tranås) Peter Furuholm
Kassör Ingegerd Axell
Ledamot Nässjö Lisen Karlsson Nilsson
Ledamot Vetlanda Inger Jönsson
Ledamot Aneby Mimmi Aronsson Vogt

§ 6
Firmatecknare
Styrelsen beslutade att välja Bo-Kenneth Knutsson och Ingegerd Axell att var för sig teckna föreningens firma.

§ 7
Ansvarsfördelning inom styrelse och kommittéer/arbetsgrupper
Styrelsen ställer sig bakom bifogat utkast till ansvarsfördelning som kommer att fastställas vid nästa styrelsemöte.

§ 8
Övrigt
Inga frågor har hänskjutits till styrelsen från årsmötet.

§ 9
Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till
Eksjö, Psykiatriska klinikens konferensrum hus 34, plan 5.
Söndagen den 20 november kl 1630. (uppföljning ansvarsfördelning).

Kommande sammanträden inriktning till söndagar kl 1630-1830,
2017- 01-22 (annonseringar och broschyr tryck),
2017-03-19 (inför broschyrutskick),
2017-08- (inför årsmöte),
2017-09-03 (Årsmöte med efterföljande konstituerande styrelsemöte)

§ 10
Avslutning
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.


Invalskommitténs invalskriterier för deltagande i Höglandets konstronda

Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet. Vid ansökan bör följande meriter vara presenterade:

1. Utbildning på Högskola, Konstskola eller studier för enskild etablerad konstnär.

2. Utställningar. Erfarenhet av genomförda utställningar

3. Övrig konstnärlig verksamhet som utsmyckning, konstprojekt och pedagogiska uppdrag

4. Varaktighet i yrket – erfarenhet

5. Visa fem (5) aktuella verk för bedömning av konstnärlig och teknisk kvalitet

6. Personligt brev där den sökande presenterar sig och beskriver varför man vill vara med i Höglandets Konstronda. Anknytningen till Höglandet preciseras. Det bör framgå att den sökande är införstådd med konstrondans verksamhet och policy. Den sökande bör också beskriva vad han/hon kan bidra med i verksamheten.