Om Konstrondan

HÖGLANDETS KONSTRONDA

Höglandets Konstronda är en förening av konstnärer som har sina ateljéer på det Småländska Höglandet.
Alla jobbar med olika tekniker från olje-/akvarellmålning, skulptur, grafik, keramik, fotokonst, teckning m.m.
Sedan 1993 öppnar vi en gång per år våra ateljéer och separatutställningar för allmänheten där vi visar våra konstverk. Samtidigt arrangeras en samlingsutställning där alla deltagande konstnärer finns representerade med var sitt verk.


Historia

Höglandets Konstronda

Höglandets Konstronda startade i den småländska kulturstaden Eksjö och firade 25-års jubileum 2017.

Det är främst under Kristi himmelsfärdshelgen som konstnärerna har öppet sina ateljéer. Konstrondans symbol är en tresidig grön/röd/rosa pyramid. Färgerna är de småländska, grönt för skogen, rött för lingonet och rosa för linnéan.

Upptakt och start
Under senare delen av år 1992 började diskussionerna om att starta en konstrunda liknanden den på Österlen i Skåne. Det var några konstnärer på småländska höglandet som träffades och skissade upp riktlinjerna. Två eldsjälar som visste vad de ville, tog initiativet och startade klubben. Det var Kid Kumlin, bildkonstnär och verksam i Ingatorp samt Tony Ljungberg, träskulptör och då verksam i Viredaby utanför Jönköping.
Kid Kumlin tog på sig ordförandeposten och Tony Ljungberg blev kassör. Efter Kid Kumlin kom Rolf Wernersson bildkonstnär från Eksjö. Året därpå lämnade Rolf Wernersson över klubban till Else-Beth Darius, krogägare till Ullinge Värdshus där man också hade samlingsutställningen. Efter Else-Beth Darius blev det Allan Jardén, bildkonstnär som tog över ordförandeskapet i många år.

ORDFÖRANDEN I HÖGLANDETS KONSTRONDA
1992 - 1993 Kid Kumlin
1993 - 1994 Rolf Wernersson
1994 - 1996 Else-Beth Darius
1996 - 2011 Allan Jardén
2011 - 2014 Annelie Tibblin
2014- 2018 Bo-Kenneth Knutsson
2018 - Garbis Sarafian


Stadgar

Stadgar för
Föreningen Höglandets Konstronda

Beslutade vid årsmöte 2015 och 2016

§ 1. Föreningens namn är Höglandets Konstronda.

§ 2. Föreningens syfte är att
vara en organisation fri från ekonomisk vinning.
främja kontakten mellan konstnärer och allmänheten på Höglandet.
sammanföra konstnärer på det småländska Höglandet.
arrangera en samlingsutställning för medlemmarna minst en gång per år.
arrangera Konstrondan under Kristi himmelfärdshelgen.

§ 3. Föreningens löpande verksamhet sköts av en styrelse bestående av minst 4 ledamöter: ordförande som väljs på ett år och 3 ledamöter (vice ordförande, sekreterare, kassör), som väljs på två år, varav hälften väljs på jämna år. Ledamöterna väljs på årsmötet.

§ 4. En valberedning för upprättande av förslag till nyval/omval av styrelsemedlemmar samt revisor inför årsmötet, skall växelvis bestå av medlemmar från vardera Eksjö, Nässjö, Aneby, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Ny valberedning väljs på årsmötet.

§ 5. Styrelsen har minst två sammanträde om året. Ett möte senast fyra veckor innan årsmötet och ett i januari. Tjänster för administration, broschyr- och webbskötsel kan inköpas.

§ 6. Medlem är aktiv konstnär som antagits enligt invalskriterier genom en valkommitté alternativt stödmedlem. Invalskriterier fastställs av styrelsen. Det tas en antagningsavgift vilken fastställs på årsmötet. Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens aktiviteter.

§ 7. Invalskommittén för antagning av nya medlemmar består av minst tre aktiva medlemmar och minst en suppleant (går in om det uppstår jäv för en av medlemmarna) som väljs en gång per år på årsmötet.

§ 8. Vilande medlem är konstnär som ej vill deltaga i föreningens aktiviteter men ändå vara synlig på hemsidan och få ta del av föreningens information. Medlemsavgiften är då reducerad och fastställs på årsmötet.

§ 8.5 Stödmedlem är person som aktivt vill stödja föreningen som funktionär, ledamot eller bidragsgivare.

§ 9. Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemmar i styrelsen är befriade från årsavgiften. Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.

§ 9.5 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§10. Föreningens verksamhetsår skall vara tiden 1/7-30/6. För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor som väljs på 1 år i sänder.

§11. Årsmötet skall hållas en gång per år före september månads utgång. Kallelse till årsmöte med föreningens medlemmar sker genom e-mejl eller brev som skickas ut senast 4 veckor före årsmötet. Medlem som inte själv kan närvara vid årsmötet, kan genom skriftlig fullmakt ge annan medlem rätt att företräda denne i aktuell fråga.

§12. Förslag från medlemmar till ändring av föreningens stadgar ska vara ordförande tillhanda senast 31 maj.

§13. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas
a) Val av ordförande för mötet.
b) Val av sekreterare för mötet.
c) Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
d) Godkännande av dagordning.
e) Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
f) Kassörens berättelse.
g) Revisionsberättelse.
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i) Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen enligt § 3.
j) Val av revisor.
k) Utse valberedning.
l) Val av invalskommitté för nya medlemmar.
m) Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
för aktiva, vilande och stödjande medlemmar.
n) Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget
o) Ärenden som handlar om förberedelser och ändringar inför Konstrondan och samlingsutställningen.
p) Övriga ärenden.

§14. Ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning skall ske genom beslut på årsmöte. För beslutets giltighet behövs minst två tredjedels majoritet av samtliga på årsmötet närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten.

§16. Upplöses föreningen skall under årsmötet beslutas hur föreningens tillgångar fördelas.


Policy

för HÖGLANDETS KONSTRONDAS MEDLEMMAR

1. Vi är Höglandets konstronda där varje medlem är en viktig del och konstrondans ansiktet utåt.
2. Vi är en ideell förening och hjälps åt.
3. Vi betalar alla vår, av årsstämman beslutade, årsavgift före den siste december årligen.
4. Varje medlem lämnar in och hämtar ut alster för Vernissage/gemensamma utställningar på utsatta tider.
5. Varje medlem skyltar upp och affischerar vid våra utställningsplatser i samband med konstrondan.
6. Varje medlem håller öppet på överenskomna tider.
7. Varje medlem marknadsför Konstrondan och våra övriga medlemmar såväl under konstrondan som övriga tider på året.
8. Vid egna utställningar marknadsför vi Höglandet konstronda.
9. Varje medlem ansvarar för att uppdaterar sina uppgifter på vår hemsida.
10. Alstret som är förlaga till bild i broschyr, på hemsida och namnbricka lämnas in senast i januari.
Bild som lämnas i januari för trycksaker ska finnas med på kommande vernissage eller separatutställning.
11. Medlem som ej följer föreningens policy kan bli föremål för uteslutning.


Medlemsavgifter mm

Ansökningsavgift 150,00 kr Betalas av den som ansöker om medlemskap.

Årsavgift (medlemsavgift) 150,00 kr Betalas av alla medlemmar före den 31 december årligen.

Avgift för aktiv medlem 700,00 kr Betalas utöver årsavgiften före den 31 dec av de som ska vara aktiva under kommande årets Konstronda. Styrelsens ledamöter erbjuds möjlighet att delta utan denna avgift.
Den sammanlagda avgiften för aktiv konstnär blir 850,00 kr. Som aktiv medlem räknas även den som endast deltar i samlingsutställningen.

Avgift för Gästkonstnär 700,00 kr Betalas av Gästkonstnär

Föreningens bankgiro: 387-4575


Verksamhetsplan 2018-2020

Verksamhet 2018/2019

1 dec 2018. Utställning på NBV i Eksjö.

2019 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Samlingsutställning 18 maj – 6 juni Aneby/Tranås
Vernissage 18 maj kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 30 maj – 2 juni (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 1 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda

Prel Verksamhet 2019/2020

2020 januari Inlämning av digital bild på vernissage alstret för broschyr, hemsida, namnbricka

Framtagning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, stor konstnärskarta
Utdelning broschyr, affisch, vernissage inbjudan, namnbrickor, invisningsskyltar
Bil bingo till Konstrondan

Samlingsutställning 9 maj – 24 maj Nässjö
Vernissage 9 maj kl 1200 - 1500, Invigningstalare Kulturchef alt konstföreningens ordf
Höglandets Konstronda 21 maj – 24 maj (Ateljéutställningar kl 11-17))

Årsmöte 5 sept kl 1600

Permanenta miniutställningar – marknadsföring av kommande Konstronda


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HÖGLANDETS KONSTRONDA 1 juli 2017- 30 juni 2018

Höglandets konstronda har under året haft följande styrelse:
Ordförande Bo-Kenneth Knutsson, Eksjö (2017/2018)
Vice ordförande Garbis Sarafian Aneby (2017/2019)
Sekreterare Peter Furuholm, Eksjö (2016/2018)
Kassör Ingegerd Axell (2017/2019)
Ledamot Lisen Karlsson Nilsson, Nässjö (2016/2018)
Ledamot Inger Jönsson, Vetlanda (2016/2018)
Ledamot Mimmi Aronsson Vogt, Aneby (2017/2019)

Styrelsen har haft 5 st protokollförda sammanträden.

Höglandets konstronda har under året haft följande invalskommitté:
Sammankallande Rolf Wernersson
Ledamot Emma Larsson
Ledamot Monica Schultz
Suppleant vakant

Höglandets konstronda har under året haft följande valberedning:
Sammankallande Andreas Ante Törnqvist
Ledamot Nässjö Rolf Wernersson
Ledamot Vetlanda Monica Schultz
Ledamot Sävsjö Thomas Mattsson
Ledamot Tranås/Aneby vakant

Höglandets konstronda har under året haft följande ansvariga för vernissagen 2018:
Sammankallande Lena Finnermark, Eksjö
Ledamot Aneby Mimmi Aronsson Vogt
Suppleant Bo-Kenneth Knutsson

Allmänt
Ett fantastiskt utvecklande och inspirerande 2017/2018 konstrondan år är till ända och ger mersmak och goda möjligheter för kommande år. Detta år den 26:e Höglandets konstrondan med samlingsutställning och vernissage på Eksjö Museum.

Vår förenings styrelse har nu fått en långsiktigt kompetent och allsidig representation i enlighet med våra stadgar.

Vårt samarbete med Ordförrådet i Eksjö har skapat inspiration och utveckling kring marknadsföring, annonsering, trycksaker och sponsring.

Föreningen har totalt haft 49 aktiva medlemmar, 4 gästkonstnärer och Albert Engström Sällskapet som deltagit i årets konstronda samt därtill 8 ej deltagande medlemmar och 2 stödmedlem.

Ny lagstiftning kring hantering av personuppgifter har krävt en del insatser och samtliga medlemmar har avkrävts skriftligt samtycke före den 25 maj 2018.

Årsmöten 2017-09-03 på Sörängens Folkhögskola
Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningen hade mötts av ett gott stöd från medlemmarna. Invalskommittens synpunkter antogs och ska genom styrelsens försorg inarbetas i verksamhetsplan.
Föreslag med små förändringar i Policydokument presenterades och godkändes. Årsmötet gav också utrymme för 45 minuter reagera på några frågor kring föreningens verksamhet och utveckling.

Mål och ambitioner de kommande åren
Verksamhetsplan för 2018 - 2020 med bl a
trygga och utveckla kommande konstronda under Kristi Himmelsfärdshelgen
utveckla trycksakerna med vägvisning och skyltar/toppar
utveckla ett bilbingo
medlemsrekrytering, minst 5 medlemmar i varje kommun
etablera samarbete med Sörängens Folkhögskola främst för årsmöten

Därutöver har styrelsen diskuterat fler verksamhetsmål, såsom:
utveckla samarbetet med Holmgrens Bil med flera för mer permanenta över året aktiviteter
Är höglandskommunerna 6 stycken eller kan Hultsfred också vara inom vårt område
Gästkonstnärer på Höglandets konstronda
Tranås 100 års Jubileum med Höglandets konstrondas samlingsutställning som en del
öka samarbete med Konstrakan i Tranås, Kulturnatta (Kultur Dag och Natt) och Boda kulturgatan Bodafors
utveckla samarbetet med Höglandets konstföreningar
utveckla medlemsrelaterade uppdrag (t ex konstcheck som 25 års gåva hos större arbetsgivare)
utveckla marknadsföring på sociala media
utveckla erbjudanden till annonsörerna och dess anställda (t ex bilbingo brickor, broschyrer, särskilda inbjudningar mm)

Medlemsrekrytering
Invalskommitténs har tillfört 3 nya medlemmar, 2 avslag och 2 med antagningsprocess 2019. Sammantaget 52 medlemmar.
Fortsatta diskussioner med Sörängens Folkhögskola för eventuellt vidare samarbete och därmed nå yngre konstnärer.

Aktiviteter
”Från Golv till Tak” i NBV lokalen i Eksjö inledde verksamhetsårets aktiviteter den 2 dec 2017. 11 konstnärer deltog i aktiviteten.

Event på Holmgrens Bil i Nässjö. Aktiviteten var främst till för att marknadsföra kommande konstronda. ”(H)jul på Holmgrens” genomfördes under december månad med 9 deltagande konstnärer. ”vår(d) bil(d)” genomfördes 24 mars med 14 deltagande konstnärer som även ställde ut under veckan efter. Särskilt uppskattat var siluett vaxningen på den matta röda bil som Holmgrens för aktiviteten ställt in i hallen.

Holmgrens bil i Nässjö har upplåtit sin ”fikahörnan” till oss för en mer permanent utställningsplats. Den är utformad med en vägg och en monter så att det är naturligt med två konstnärer i taget. Utställningen iscensattes i april 2015 av Nässjökonstnärer som också fått ansvaret att göra ett schema för kommande utställningar där. Under 2016 och framåt har alla konstrondans medlemmar erbjudits att ställa ut. Utställningsplatsen har varit utnyttjad hela verksamhetsåret.

Höglandets konstronda 2018 hade 53 deltagande konstnärer och genomfördes i samtliga Höglandetskommuner. Mest glädjande är att Aneby-Tranås kommit med på ett bra sätt i rondan. Totalt hade vi ca 8600 (jfr 2017 10818, 2016 8549, 2015 6960) besökare. 2017 var 25 års jubileum med inbjudna tidigare medlemmar. För tredje året blev bilbingo ett intressant inslag i rondan med målsättningen att få fler besökare till de konstnärer som har sin verksamhet i ytterkant av rondan. Vi kan konstatera att det blev fler besökare hos dessa konstnärer. Större engagemang kan ske hos en del deltagare i spridning av kartfolder och bilbingobrickor. Många besökare har framfört positiva synpunkter. Däremot bör utvecklingen för föreningen ske i enlighet med policyn så att alla konstnärer hänger upp Höglandstoppen, sätter ut vägvisarpilarna, bär namnbricka och betjänar respektive utställningsplats.

Vernissage genomfördes detta år på Eksjö Museum, 28 april, samlingsutställning 28 april-20 maj.
Samlingsutställningen inleddes den 28 april med invigningstal av kulturchef Thomas Hanzén och vår ordförande Bo-Kenneth Knutsson. Efter vernissagen samlades vi för ett föreningssamkväm på Eksjö Stadshotell, vilket hörsammades av 23 deltagare.

Höglandets konstronda genomfördes 10-13 maj 2018.

Ekonomi
Satsning har gjorts på att öka antalet annonsörer så att ett något större kapital kan stödja verksamheten (trycksaker, annonser, utskick m.m.), mer finns att göra främst på orter utanför Eksjö.
Samarbetet med Holmgrens och Ordförrådet har avsevärt minskat kostnaderna för trycksakerna. Årets ekonomiska resultat blev 2 413 kr och föreningens samlade kapital är nu 47 393:80. De ökade kostnaderna är främst annonseringar i fler tidningar.

Omsättningen har ökat något detta år jfr föregående år. Lager på höglandstoppar och vägvisare finns. Konstcheckar har prövats i samarbete med Holmgrens även detta år men då deltog endast de medlemmar som anmält intresse (14 medlemmar), vilket gav ett positivt utfall.

Marknadsföring
Digitalt material hart tagits fram och tillsänts höglandskommunerna, Jönköping, Linköping och Växjö samt Bad Oldesloe (Tyskland).

Viktigt har varit att uppmuntra ”rätt” sponsorer/annonsörer där Höglandskommunerna är en viktig del.
Konstrondans aktiviteter har synliggjorts i 8 tidningsartiklar fördelade på SmT, Smålands dagblad, Eksjö tidningen och Höglandet.nu samt Sävsjö, Vetlanda och Nässjö apparna. Två artikel i SmT och Smålands dagblad om ”konstutställning på Holmgrens bil”. På önskemål om bredare och tydligare annonsering har annonsering utökats till att även omfatta Eksjö tidningen och Eksjö&CO.
Konstrondans broschyr och affisch har tillsänts Konstföreningarna på Höglandet, Hultsfreds kommun och Kommunernas kultur och fritid.
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats.
Facebook föreningsgrupp presenterade konstrondans aktiviteter.

Övrigt
Undertecknade vill avslutningsvis rikta ett STORT TACK till alla medlemmar och stödjande aktörer som gjort det möjligt att föra vår verksamhet vidare och har bäddat för en positiv framtid.

Eksjö 2018-08-15

Bo-Kenneth ”Knutte” Knutsson
Ordförande

Garbis Sarafian, Aneby Peter Furuholm, Eksjö
Vice ordförande Sekreterare

Ingegerd Axell Lisen Karlsson Nilsson, Nässjö
Kassör Ledamot

Inger Jönsson, Vetlanda Mimmi Aronsson Vogt, Aneby
Ledamot Ledamot

Bernt Dahlgren, Tranås
Ledamot


Protokoll årsmöte 2018 09 02 kl 1600 Sörängens Folkhögskola

Mötesprotokoll från årsmöte för Höglandets Konstronda 2018-09-02
Sörängens Folkhögskola, Nässjö.

Mötet öppnades av ordförande Bo-Kenneth Knutsson.
Närvarande: Björn Alm, Ingegerd Axell, Peter Furuholm, Bernt Agertz, Gunilla Wirfelt, Agneta Sköld, Annette Rydström, Lisen Karlsson Nilsson, Inger Jönsson, Cornelis van Son, Thomas Mattsson, Kristina Karlsson, Gudrun Majvorsdotter, Rolf Wernersson, Mimmi Aronsson Vogt, Garbis Sarafian, Monica Schultz, Bo-Kenneth Knutsson.

§ 1 Till mötesordförande valdes Björn Alm.

§ 2 Till mötessekreterare valdes Peter Furuholm.

§ 3 Justering av röstlängd; Föreningens ordförande påpekade att även stödmedlemmar nu har rösträtt på årsmötet.

§ 4 Till justeringsmän valdes Gunilla Wirfelt och Lisen Karlsson Nilsson.

§ 5 Mötet ansågs behörigen sammankallat.

§ 6 Dagordningen godkändes utan ändringar.

§ 7 Verksamhets- och förvaltningsberättelsen föredrogs, av föreningens ordf, och lades till handlingarna.

§ 8 Föreningens kassör föredrog kassaberättelsen och kommenterade densamma

§ 9 Revisionsberättelsen, skriven av Karin Sjögren, lästes upp av föreningens kassör och godkändes.

§ 10 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Val av styrelse
Ordförande på ett år: Garbis Sarafian

Ledamöter på två år: Inger Jönsson och Agneta Sköld
Ledamot på ett år: Bo-Kenneth Knutsson
Resursperson: Peter Nyström
Kvarstår 1 år: Ingegerd Axell, Bernt Dahlgren och Mimmi Aronsson Vogt

§ 12 Till revisor valdes Karin Sjögren.

§ 13 Val av valberedning för 1 år:
Andreas Törnqvist, sammankallande
Rolf Wernersson, Eksjö
Monica Schultz, Vetlanda
Thomas Mattsson, Sävsjö
Ledamot från från Tranås och Aneby vakant.

§ 14 Val av ledamöter till Invalskommittén för nya medlemmar.
Rolf Wernersson (sammankallande), Emma Larsson och Monica Schultz.
Suppleant: Gunilla Wirfelt.

§ 15 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 blir densamma som förra året, med tillägget att ansökningsavgiften 150 kr tillika är medlemsavgift för den som blir antagen.

§ 16 Propositioner och motioner
* Föredragning av betydelsen av GDPR.
* Genomgång av punkterna i policydokumentet. Bo-Kenneth Knutsson påpekade att det finns medlemmar som inte följer policyn och som fortsätter bryta mot dem efter påpekande. I punkt 11 sägs: Medlem som ej följer föreningens policy kan bli föremål för uteslutning.
Hur många varningar ska lämnas innan uteslutning verkställs? Vilka ska verkställa: styrelsen eller årsmötet?
Årsmötet ansåg att policydokumentet är nog som information om vad som gäller för medlem. Beslut om uteslutning tas av styrelsen och de ska vara eniga i frågan.

§ 17 Inriktningen på verksamhetsplan och budget godkändes.

Några frågor kring verksamheten diskuterades.
Gunilla Wirfelt tycker att det varit tungt att hålla i permanenta utställningen på Holmgrens Bil och avsäger sig nu det uppdraget. En lista lades ut för att medlemmar skulle anmäla intresse att hänga ut i Holmgrens. Lisen och Agneta lovade att ta hand om upphängningen, men de tänker inte jaga konstnärer som ska ställa ut.
Fler åsikter om samarbetet med Holmgrens:
Upptakt på våren.
* Har blivit mer och mer runt eventet och kommit med kort varsel – känns inte bra/ Gunilla.
* Vi måste få info i god tid om när upptakten ska gå av stapeln.
Permanenta utställningen:
* Tacksam! Garbis
* Känner mig färdig med bilförsäljning
* Nej! Men inför konstrondan. KK
Advent/jul-utställningen:
* Tacksam! Garbis
* Känner mig färdig här med/ Gunilla
* Nej! KK
* När jag kan. Cornelis
* Nej. TM
* Vi vill veta tidpunkt i god tid
Utställningstema:
* Det fungerar inte.

På frågan om vi skulle fortsätta gå på restaurang tillsammans efter vernissagen svarade flera att man gärna gör det och att det är trevligt.
Flera medlemmar var nöjda med hur ekonomin ser ut och gav kassören uppmuntrande utrop.
Några uttryckte att utställningen på NBV en lördag i advent har varit trevlig och att man gärna upprepar konceptet med hängning klockan åtta och frukost kl tio innan utställningen öppnar. Nio konstnärer anmälde sitt intresse att delta den 1 december 2018.
Gunilla sa att hon vill bidra till föreningen med att generera mer gemenskap/samarbete med Nässjökonstnärerna.
Förslag på att föreningen ska starta ett Instagramkonto. Garbis lovade genomföra det.
Önskemål om att liva upp Facebooksidan.
Förslag att besöka Kulturgatan i Bodafors.

§ 18 * Vernissageansvariga
2019 i Tranås: Bernt Dahlgren (sammankallande), Märta Sund Levander och Ann-Christine Jensmar.
2020 i Nässjö: Agneta Sköld, Gunilla Wirfelt, Kristina Karlsson.
2021: Var ska vi vara? Förslag på Kristallen i Bruzaholm har framförts.

§ 19 Föreningens nye ordförande Garbis Sarafian framförde ett tack till Björn Alm för hans insats under årsmötet, därefter avslutades mötet. Vid det efterföljande kaffet framfördes tack till Bernt Agertz som hjälper föreningen med karta och affischer, styrelsen tackades också för sitt arbete under året och ett tack framfördes till Lisen Karlsson Nilsson och Peter Furuholm som lämnar styrelsen, och till Bo-Kenneth som avgår som ordförande men kvarstår i styrelsen.

Vid protokollet:

Peter Furuholm


Invalskommitténs invalskriterier för deltagande i Höglandets konstronda

Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet. Vid ansökan bör följande meriter vara presenterade:

1. Utbildning på Högskola, Konstskola eller studier för enskild etablerad konstnär.

2. Utställningar. Erfarenhet av genomförda utställningar

3. Övrig konstnärlig verksamhet som utsmyckning, konstprojekt och pedagogiska uppdrag

4. Varaktighet i yrket – erfarenhet

5. Visa fem (5) aktuella verk för bedömning av konstnärlig och teknisk kvalitet

6. Personligt brev där den sökande presenterar sig och beskriver varför man vill vara med i Höglandets Konstronda. Anknytningen till Höglandet preciseras. Det bör framgå att den sökande är införstådd med konstrondans verksamhet och policy. Den sökande bör också beskriva vad han/hon kan bidra med i verksamheten.


GDPR (fd PUL) Höglandet konstronda

GDPR (fd PUL) Höglandets konstronda. För försöksvis tillämpning intill dess de fastställs på årsmöte 2 sept 2018.

Är en ideell förening och är därmed undantagen anmälningsskyldighet till datainspektionen.
Syftet med i föreningen registerade personuppgifterna är
- att möjliggöra kontakt och försäljning av medlems konst hos respektive konstnär
- att möjliggöra presentationsunderlag för genomförande av Höglandets konstronda (besöksadresser och kontaktuppgifter) såväl i tryckt som digitalt material
- att nå registerade medlemmar i föreningen (medlemsavgifter, inbjudningar och kallelser)

1. Föreningens personuppgiftsombud/dataskyddsombud är firmatecknarna
2. Medlem är den som betalat in medlemsavgift för aktuellt år och är det som längst till den 31 mars påföljande år.
3. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få tillgång till sina personuppgifter som finns hos föreningen
4. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få felaktigheter i sina personuppgifter som finns hos föreningen rättade
5. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få sina personuppgifter som finns hos föreningen raderade. Även begränsningar i egna personuppgifter kan skickas in och justeras då där det är möjligt (ej efter det att tyckunderlag lämnats för tryckning).
6. Medlem kan lämna invändningar hos personuppgiftsombudet om hur personuppgifter som finns hos föreningen används
7. Av medlem inskickade personuppgifter används på kartfolder, hemsida, medlemsadministration i dropbox samt vid ansökan i blankett.fi och om inte begränsningar skriftligen i ansökan gjorts av medlemmen. E-maillistor för föreningsutskick administreras av föreningens sekreterare. Tillgång till digitala medlemsuppgifter har firmatecknarna, vice ordföranden, sekreteraren, invalskommittéen och föreningens valberedning samt aktuell tryckare för tycksaker till föreningen.
8. Skriftligt samtycke för användning av till föreningen inskickade personuppgifter förvaras hos kassören
9. Av medlem inskickade personuppgifter överförs inte till annan förening utan särskilt årsmötesbeslut
10. Föreningens styrelse ansvarar för åtgärder vid incidenter med personuppgifter
11. Föreningens dataskyddsombud ansvarar för skydd i IT system
12. Föreningens GDPR rutiner fastställs på årsmöte och medlemsinformation om dessa presenteras på föreningens hemsida och anses därmed vara kända hos varje medlem i föreningen