Om Konstrondan

HÖGLANDETS KONSTRONDA

Höglandets Konstronda är en förening av konstnärer som har sina ateljéer på det Småländska Höglandet.
Alla jobbar med olika tekniker från olje-/akvarellmålning, skulptur, grafik, keramik, fotokonst, teckning m.m.
Sedan 1993 öppnar vi en gång per år våra ateljéer och separatutställningar för allmänheten där vi visar våra konstverk. Samtidigt arrangeras en samlingsutställning där alla deltagande konstnärer finns representerade med var sitt verk.


Historia

Höglandets Konstronda

Höglandets Konstronda startade i den Småländska kulturstaden Eksjö och firade 25-års jubileum 2017.

Det är främst under Kristi himmelsfärdshelgen som konstnärerna har öppet sina ateljéer. Konstrondans symbol är en tresidig grön/röd/rosa pyramid. Färgerna är de småländska, grönt för skogen, rött för lingonet och rosa för Linnéan.

Upptakt och start
Under senare delen av år 1992 började diskussionerna om att starta en konstrunda liknanden den på Österlen i Skåne. Det var några konstnärer på småländska höglandet som träffades och skissade upp riktlinjerna. Två eldsjälar som visste vad de ville, tog initiativet och startade klubben. Det var Kid Kumlin, bildkonstnär och verksam i Ingatorp samt Tony Ljungberg, träskulptör och då verksam i Vireda by utanför Jönköping.
Kid Kumlin tog på sig ordförandeposten och Tony Ljungberg blev kassör. Efter Kid Kumlin kom Rolf Wernersson bildkonstnär från Eksjö. Året därpå lämnade Rolf Wernersson över klubban till Else-Beth Darius, krogägare till Ullinge Värdshus där man också hade samlingsutställningen. Efter Else-Beth Darius blev det Allan Jardén, bildkonstnär som tog över ordförandeskapet i många år.

ORDFÖRANDEN I HÖGLANDETS KONSTRONDA
1992 - 1993 Kid Kumlin
1993 - 1994 Rolf Wernersson
1994 - 1996 Else-Beth Darius
1996 - 2011 Allan Jardén
2011 - 2014 Annelie Tibblin
2014- 2018 Bo-Kenneth Knutsson
2018 - Garbis Sarafian


Stadgar

Stadgar för
Föreningen Höglandets Konstronda

Beslutade vid årsmöte 2015 och 2016

§ 1. Föreningens namn är Höglandets Konstronda.

§ 2. Föreningens syfte är att
vara en organisation fri från ekonomisk vinning.
främja kontakten mellan konstnärer och allmänheten på Höglandet.
sammanföra konstnärer på det småländska Höglandet.
arrangera en samlingsutställning för medlemmarna minst en gång per år.
arrangera Konstrondan under Kristi Himmelfärdshelgen.

§ 3. Föreningens löpande verksamhet sköts av en styrelse bestående av minst 4 ledamöter: ordförande som väljs på ett år och 3 ledamöter (vice ordförande, sekreterare, kassör), som väljs på två år, varav hälften väljs på jämna år. Ledamöterna väljs på årsmötet.

§ 4. En valberedning för upprättande av förslag till nyval/omval av styrelsemedlemmar samt revisor inför årsmötet, skall växelvis bestå av medlemmar från vardera Eksjö, Nässjö, Aneby, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner. Ny valberedning väljs på årsmötet.

§ 5. Styrelsen har minst två sammanträde om året. Ett möte senast fyra veckor innan årsmötet och ett i januari. Tjänster för administration, broschyr- och webbskötsel kan inköpas.

§ 6. Medlem är aktiv konstnär som antagits enligt invalskriterier genom en valkommitté alternativt stödmedlem. Invalskriterier fastställs av styrelsen. Det tas en antagningsavgift vilken fastställs på årsmötet. Medlem som erlagt stadgad årsavgift är berättigad att deltaga i föreningens aktiviteter.

§ 7. Invalskommittén för antagning av nya medlemmar består av minst tre aktiva medlemmar och minst en suppleant (går in om det uppstår jäv för en av medlemmarna) som väljs en gång per år på årsmötet.

§ 8. Vilande medlem är konstnär som ej vill deltaga i föreningens aktiviteter men ändå vara synlig på hemsidan och få ta del av föreningens information. Medlemsavgiften är då reducerad och fastställs på årsmötet.

§ 8.5 Stödmedlem är person som aktivt vill stödja föreningen som funktionär, ledamot eller bidragsgivare.

§ 9. Föreningen består av årsmedlemmar. Medlemmar i styrelsen är befriade från årsavgiften. Medlemsavgifterna fastställs av årsmötet.

§ 9.5 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§10. Föreningens verksamhetsår skall vara tiden 1/7-30/6. För granskning av styrelsens förvaltning utser årsmötet en revisor som väljs på 1 år i sänder.

§11. Årsmötet skall hållas en gång per år före september månads utgång. Kallelse till årsmöte med föreningens medlemmar sker genom e-mejl eller brev som skickas ut senast 4 veckor före årsmötet. Medlem som inte själv kan närvara vid årsmötet, kan genom skriftlig fullmakt ge annan medlem rätt att företräda denne i aktuell fråga.

§12. Förslag från medlemmar till ändring av föreningens stadgar ska vara ordförande tillhanda senast 31 maj.

§13. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas
a) Val av ordförande för mötet.
b) Val av sekreterare för mötet.
c) Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
d) Godkännande av dagordning.
e) Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
f) Kassörens berättelse.
g) Revisionsberättelse.
h) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
i) Val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen enligt § 3.
j) Val av revisor.
k) Utse valberedning.
l) Val av invalskommitté för nya medlemmar.
m) Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
för aktiva, vilande och stödjande medlemmar.
n) Fastställande av föreningens verksamhetsplan och budget
o) Ärenden som handlar om förberedelser och ändringar inför Konstrondan och samlingsutställningen.
p) Övriga ärenden.

§14. Ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning skall ske genom beslut på årsmöte. För beslutets giltighet behövs minst två tredjedels majoritet av samtliga på årsmötet närvarande medlemmar vid två på varandra följande årsmöten.

§16. Upplöses föreningen skall under årsmötet beslutas hur föreningens tillgångar fördelas.


Policy

för HÖGLANDETS KONSTRONDAS MEDLEMMAR

1. Vi är Höglandets konstronda där varje medlem är en viktig del och konstrondans ansiktet utåt.
2. Vi är en ideell förening och hjälps åt.
3. Vi betalar alla vår, av årsstämman beslutade, årsavgift före den 31 december årligen.
4. Varje medlem ansvarar för att lämna in och hämta ut sina alster för Vernissage/gemensamma utställningar på utsatta tider.
5. Varje medlem ansvarar för att skylta upp och affischera vid våra utställningsplatser i samband med Konstrondan.
6. Varje medlem ansvarar för att hålla öppet på överenskomna tider.
7. Varje medlem ansvarar för att marknadsföra Konstrondan och våra övriga medlemmar såväl under Konstrondan som övriga tider på året.
8. Varje medlem ansvarar för att vid egna utställningar marknadsföra Höglandet Konstronda.
9. Varje medlem ansvarar för att uppdaterar sina uppgifter på vår hemsida.
10. Alstret som är förlaga till bild i broschyr, på hemsida och namnbricka lämnas in senast 31 januari årligen.
Den bild du lämnar in i januari för trycksaker ska finnas med på kommande vernissage eller på separatutställning.
11. Medlem som ej följer föreningens policy kan bli föremål för uteslutning.


Medlemsavgifter mm

Ansökningsavgift 150,00 kr Betalas av den som ansöker om medlemskap före den 30 november.

Årsavgift (medlemsavgift) 150,00 kr Betalas av alla medlemmar, även passiva/villande/stödjande, före den 31 december årligen.

Avgift för aktiv medlem 700,00 kr Betalas utöver årsavgiften före den 31 dec av de som ska vara aktiva under kommande årets Konstronda. Styrelsens ledamöter erbjuds möjlighet att delta utan denna avgift.
Den sammanlagda avgiften för aktiv konstnär blir då 850,00 kr. Observera att du räknas som aktiv medlem även du väljer att endast delta i samlingsutställningen.

Avgift för Gästkonstnär 700,00 kr Betalas av Gästkonstnär.

Föreningens bankgiro: 387-4575. (Ange namn och medlemsnummer vid betalning)
Swish: 123 015 75 78. (Ange namn och medlemsnummer vid betalning)


Verksamhetsplan 2020-2023

VERKSAMHETSPLAN HKR 2020-2023
2020-2021

December 2020 "Från Golv till Tak" - medlemsarrangerad utställning i NBV:s lokaler i Eksjö Februari-mars 2021, produktion av broschyr, affisch, inbjudan till vernissage, namnbrickor, vägskyltar, gatupratare, tavlor samt utdelning av material. Marknadsföring i olika kanaler inklusive digital marknadsföring via e-post, hemsida och sociala medier.
8- 22 Maj 2021 Samlingsutställning Kulturgatan i Bodafors
8 Maj 2021 kl 13.00 (kl 12.00-15.00) Invigning av Vernissage Kulturgatan i Bodafors.
 Invigningstalare: kulturchef eller motsvarande samt HKR:s ordförande.
Maj 2021 i samband med vernissage ”After Work” för föreningens medlemmar
13-16 maj 2021 Höglandets Konstronda

Ateljéutställningar hela Kristi Himmelfärdshelgen kl 11.00-17.00
5 sept kl 16.00-19.00 Årsmöte. Hösten: Marknadsföring för kommande konstronda.

2021-2022

December 2021 "Från Golv till Tak" medlemsarrangerad utställning i NBV:s lokaler i Eksjö Februari-mars 2022, produktion av broschyr, affisch, inbjudan till vernissage, namnbrickor, vägskyltar, gatupratare, tavlor samt utdelning av material. Marknadsföring i olika kanaler inklusive digital marknadsföring via e-post, hemsida och sociala medier.
Maj 2022 Samlingsutställning Kristallen Bruzaholm
Maj 2022 (kl 12.00-15.00) Vernissage Kristallen Bruzaholm

Invigningstalare: kulturchef eller motsvarande samt HKR:s ordförande.
Maj 2022 i samband med vernissage ”After Work” för föreningens medlemmar
26-20 maj 2022 Höglandets Konstronda

Ateljéutställningar hela Kristi Himmelfärdshelgen kl 11.00-17.00
4 sept 2022 kl 16.00-19.00 Årsmöte. Hösten: Marknadsföring för kommande konstronda.

2022-2023

December 2022 "Från Golv till Tak" - medlemsarrangerad utställning i NBV:s lokaler i Eksjö Februari-mars 2023, produktion av broschyr, affisch, inbjudan till vernissage, namnbrickor, vägskyltar, gatupratare, tavlor samt utdelning av material. Marknadsföring i olika kanaler inklusive digtal marknadsföring via e-post, hemsida och sociala medier.
Maj 2023 Samlingsutställning Vetlanda Museum
Maj 2023 (kl 12.00-15.00) Vernissage Vetlanda Museum

Invigningstalare: kulturchef eller motsvarande samt HKR:s ordförande.
Maj 2023 i samband med vernissage ”After Work” för föreningens medlemmar
18-21maj 2023 Höglandets Konstronda

Ateljéutställningar hela Kristi Himmelfärdshelgen kl 11.00-17.00
3 sept 2023 kl 16.00-19.00 Årsmöte. Hösten: Marknadsföring för kommande konstronda.


VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HÖGLANDETS KONSTRONDA 1 juli 2019- 30 juni 2020

Årsberättelse 2020 - ”ett år man minns”

Den pandemi som drabbade oss alla slog också brett inom inom kulturlivet. I mars tvingades vi därför att ställa in årets upplaga av Höglandets Konstronda. Vi hade alla jobbat så hårt på olika håll för att förbereda årets ronda och det var därför ett mycket tungt beslut att ta, men det fanns inga andra möjligheter i den situation som rådde.

Vi ställde om genom att skapa ett ”Digitalt Vernissage” på hemsidan och spred också den redan beställda kartfoldern både fysiskt samt digitalt. Dels för att påminna folk om vår existens men även för att visa våra annonsörer att vi ämnade göra vårt allra bästa i den givna situationen.

Den medlemsbaserade utställningen ”Från Golv till tak” genomfördes på NBV i Eksjö vid julskyltningen 2019 under ledning av Peter Furuholm. Åtta utställare deltog i detta lovvärda initiativ.
Även vår monter på Holmgrens har haft ett tiotal utställare under året. Där har dock de ansvariga haft allt svårare att hitta konstnärer som vill ställa ut.
Antal konstnärer som hade planerat att ställa ut under rondan var 62. Av dessa var fem gästkonstnärer. Vi hade äran att få välkomna hela nio nya medlemmar under
året. Vilande medlemmar är 11 st. Totalt medlemsantal är således 68 personer.

Vi i den avgående styrelsen vill ge er alla ett stort och varmt tack för allt stöd vi fått av er under detta alldeles speciella år. Nu satsar vi på 2021!
Bernt Dahlgren, Mimmi A. Vogt, Inger Jönsson, Ingegerd Axell, Agnes Sköld, Joakim Ekenmo samt ordförande Garbis Sarafian

För styrelsen genom Garbis Sarafian


Protokoll årsmöte 2020 09 06 kl 1600 Sörängens Folkhögskola

PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE HÖGLANDETS KONSTRONDA
Söndag 6 september 2020 kl 16.00 på Sörängens Folkhögskola Nässjö

Mötet öppnades av HKR:s ordförande Garbis Sarafian
Närvarande: Se bilaga.

2. Till ordförande för årsmötet valdes Bo-Kenneth Knutsson.
Till sekreterare valdes Garbis Sarafian.
Till att justera protokollet förutom mötets ordförande valdes Mathias Samuelsson och 
Reidun Fuhs Weigner.

3. Justering av röstlängd genomfördes.

4. Årsmötet godkände att mötet hade kallats i god ordning.

5. Dagordningen godkändes.

6. Ordförande läste upp årsberättelsen för 2020 och den godkändes.

7. Den ekonomisk rapporten lästes upp av Ingegerd Axell och godkändes.

8. Kompletterande revisorsval av Bo-Kenneth Knutsson skedde.

9. Revisionsberättelsen lästes upp av Bo-Kenneth Knutsson och godkändes.

10. Årsmötet gav ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

11. Till styrelse för 2020-2021 valdes:
Till ordförande för 1 år Garbis Sarafian.
Till ledamot för 2 år Mathias Samuelsson.
Sedan tidigare finns ledamot Mimmi A. Vogt, vice ordförande tom 2021, och ledamot Joakim 
Ekenmo, kassör tom 2021.
Sekreterare väljs inom styrelsen.

12. a) till valberedning valdes:
Tomas Mattsson (sammankallande)
Monica Schultz
Reidun Fuhs Weigner
Kristina Holstensson.

b) till Invalskommitté valdes:
Bernt Dahlgren (sammankallande)
Emma Larsson
Monica Schultz
Gunilla Wirfelt 

c) Till revisor valdes Ingegerd Axell

13. Årsmötet beslutade att att medlemsavgifterna för nästa år lämnas oförändrade.

14. Inga propositioner eller motioner har inkommit.

15. Föreningens verksamhetsplan samt budget lästes upp av ordförande.
Årsmötet beslutade också om ett utvecklingsbidrag inom budget för inköp av en projektor att använda vid möten och på samlingsutställningen eller i andra lämpliga sammanhang.

16. Till vernissageansvariga 2021-2023 valdes för Bodafors 2021: Garbis Sarafian, Agnes Sköld, och Kristina Karlsson. För Bruzaholm 2022: Karin Sjögren (preliminärt). För Vetlanda 2023: Inger Jönsson.

17. Årsmötet beslutade att styrelsen gör ansvarsfördelningen för annonsörer samt utdelare av kartfolder enligt nedan.
Aneby: Mimmi A. Vogt
Tranås: Bernt Dahlgren
Nässjö: Agnes Sköld
Vetlanda: Inger Jönsson
Eksjö: Reidun Fuhs Weigner
Sävsjö: Tomas Mattsson

18. Inga övriga ärenden har inkommit.

19. Vi hade vidare ett samtal lett av ordföranden om hur vi kan förbättra Konstrondan. Den senaste Kartfoldern pekade läsarna mycket mot vår hemsida och den digitala inriktningen kommer att fortsätta. Vägbeskrivningar kommer till exempel på sikt EJ att vara med i Kartfoldern, de får helt enkelt inte plats. Vidare blir Bilbingo Konstbingo. Namnet byts men formen förändras initialt inte och syftet är detsamma. Våra montrar på Holmgrens görs om till samlingsutställning. Ansvarig för detta är ordföranden, Kristina Karlsson och Nina Wixengård

20. HKR:s ordförande Garbis Sarafian avslutade mötet.

Justeras:

___________________ ___________________ ___________________

Bo-Kenneth Knutsson Mathias Samuelsson Reidun Fuhs Weigner


Invalskommitténs invalskriterier för deltagande i Höglandets konstronda

Vid bedömningen görs en sammanvägning av den sökandes meriter i sin helhet. Vid ansökan bör följande meriter vara presenterade:

1. Utbildning på Högskola, Konstskola eller studier för enskild etablerad konstnär.

2. Utställningar. Erfarenhet av genomförda utställningar

3. Övrig konstnärlig verksamhet som utsmyckning, konstprojekt och pedagogiska uppdrag

4. Varaktighet i yrket – erfarenhet

5. Visa fem (5) aktuella verk för bedömning av konstnärlig och teknisk kvalitet

6. Personligt brev där den sökande presenterar sig och beskriver varför man vill vara med i Höglandets Konstronda. Anknytningen till Höglandet preciseras. Det bör framgå att den sökande är införstådd med konstrondans verksamhet och policy. Den sökande bör också beskriva vad han/hon kan bidra med i verksamheten.


GDPR (fd PUL) Höglandet konstronda

GDPR (fd PUL) Höglandets konstronda.

Är en ideell förening och är därmed undantagen anmälningsskyldighet till datainspektionen.
Syftet med i föreningen registerade personuppgifterna är
- att möjliggöra kontakt och försäljning av medlems konst hos respektive konstnär
- att möjliggöra presentationsunderlag för genomförande av Höglandets konstronda (besöksadresser och kontaktuppgifter) såväl i tryckt som digitalt material
- att nå registerade medlemmar i föreningen (medlemsavgifter, inbjudningar och kallelser)

1. Föreningens personuppgiftsombud/dataskyddsombud är firmatecknarna
2. Medlem är den som betalat in medlemsavgift för aktuellt år och är det som längst till den 31 mars påföljande år.
3. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få tillgång till sina personuppgifter som finns hos föreningen
4. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få felaktigheter i sina personuppgifter som finns hos föreningen rättade
5. Medlem kan på begäran hos personuppgiftsombudet få sina personuppgifter som finns hos föreningen raderade. Även begränsningar i egna personuppgifter kan skickas in och justeras då där det är möjligt (ej efter det att tyckunderlag lämnats för tryckning).
6. Medlem kan lämna invändningar hos personuppgiftsombudet om hur personuppgifter som finns hos föreningen används
7. Av medlem inskickade personuppgifter används på kartfolder, hemsida, medlemsadministration i dropbox samt vid ansökan i blankett.fi och om inte begränsningar skriftligen i ansökan gjorts av medlemmen. E-maillistor för föreningsutskick administreras av föreningens sekreterare. Tillgång till digitala medlemsuppgifter har firmatecknarna, vice ordföranden, sekreteraren, invalskommittéen och föreningens valberedning samt aktuell tryckare för tycksaker till föreningen.
8. Skriftligt samtycke för användning av till föreningen inskickade personuppgifter förvaras hos kassören
9. Av medlem inskickade personuppgifter överförs inte till annan förening utan särskilt årsmötesbeslut
10. Föreningens styrelse ansvarar för åtgärder vid incidenter med personuppgifter
11. Föreningens dataskyddsombud ansvarar för skydd i IT system
12. Föreningens GDPR rutiner fastställs på årsmöte och medlemsinformation om dessa presenteras på föreningens hemsida och anses därmed vara kända hos varje medlem i föreningen


ÅRTSMÖTE 6 september kl 1600 Sörängens Folkhögskola Nässjö

DAGORDNING ÅRSMÖTE HÖGLANDETS KONSTRONDA
 Söndag 6 september kl 16.00 på Sörängens Folkhögskola Nässjö
1. Mötet öppnas (ordförande)
2. Val av a) ordförande för årsmötet samt b) sekreterare och c) två justerare +ordförande 3. Justering av röstlängd
4. Har mötet kallats i god ordning?
5. Godkänns dagordningen?
6. Årsberättelse 2020 (ordförande)
7. Ekonomisk rapport (Ingegerd)
8. Kompletterande revisorsval av Bo-Kenneth Knutsson
9. Revisionsberättelse (Knutte)
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Val av styrelse för 2020-2021, förslag:
Till ordförande för 1 år väljs Garbis Sarafian
Till ledamot för 2 år väljs Mathias Samuelsson
Sedan tidigare finns ledamot Mimmi A. Vogt, vice ordförande tom 2021, och ledamot Joakim Ekenmo, kassör tom 2021. (Sekreterare väljs inom styrelsen).
12. Val av
a) Valberedning

Sammankallande: Tomas Mattsson + Monica Schultz, Reidun Fuhr Weigner, Kristina Holstensson
b) Invalskommitté
Sammankallande: Bernt Dahlgren + Emma Larsson, Monica Schultz, Gunilla Wirfelt

c) Revisor
 Ingegerd Axell

13. Medlemsavgifter för nästa år (ordförande)
14. Propositioner och motioner
15. Föreningens verksamhetsplan samt budget (ordförande)
16. Vernissageansvariga 2021-2023
17. Ansvarsfördelning annonsörer
18. Övriga ärenden

19. Avslutande samtal lett av ordföranden om hur vi kan förbättra Konstrondan
20. Avslutning

- Avtackningar
- Servering till självkostnadspris (Swish: 123 015 75 78)
Direkt efter serveringen sker konstitutionerande styrelsemöte för nya styrelsen.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
HÖGLANDETS KONSTRONDA
1 juli 2018- 30 juni 2019

Höglandets konstronda har under året haft följande styrelse:
Ordförande Garbis Sarafian (2018/2019)
Vice ordförande -
Sekreterare Bo-Kenneth Knutsson, Eksjö (2018/2019)
Kassör Ingegerd Axell (2017/2019)
Ledamot Agneta ”Agnes” Sköld, Nässjö (2018/2020)
Ledamot Inger Jönsson, Vetlanda (2018/2020)
Ledamot Mimmi Aronsson Vogt, Aneby (2017/2019)
Ledamot Bernt Dahlgren (2018/2020)

Styrelsen har haft 5 st protokollförda sammanträden.

Höglandets konstronda har under året haft följande invalskommitté:
Sammankallande Rolf Wernersson
Ledamot Emma Larsson
Ledamot Monica Schultz
Suppleant vakant

Höglandets konstronda har under året haft följande valberedning:
Sammankallande Andreas Ante Törnqvist, begärde utträde febr2019
Ledamot Vetlanda Monica Schultz
Ledamot Sävsjö Thomas Mattsson
Ledamot Tranås/Aneby vakant

Höglandets konstronda har under året haft följande ansvariga för vernissagen 2019:
Sammankallande Bernt Dahlgren, Tranås
Ledamot Ann-Christine Jensmar
Ledamot Märtha Sund-Levander

Allmänt
Ett fantastiskt utvecklande och inspirerande 2018/2019 konstrondan år är till ända och ger mersmak och goda möjligheter för kommande år. Detta år den 27:e Höglandets konstrondan med samlingsutställning och vernissage på Tranås Stadshus.

Vårt samarbete med Ordförrådet☺ i Eksjö har avslutats och Bergfoths i Aneby har med stöd av Ordförrådet tagit över framtagningen av våra trycksaker vilket genererar inspiration och utveckling kring marknadsföring, annonsering, trycksaker och sponsring.

Föreningen har totalt haft 53 aktiva medlemmar, 4 gästkonstnärer och Albert Engström Sällskapet som deltagit i årets konstronda samt därtill 11 ej deltagande medlemmar och 2 stödmedlem.

Årsmöten 2018-09-02 på Sörängens Folkhögskola
Den avgående styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna året. Valberedningen hade mötts av ett gott stöd från medlemmarna. Invalskommittens synpunkter antogs och ska genom styrelsens försorg inarbetas i verksamhetsplan.
Föreslag med små förändringar i Policydokument presenterades och godkändes. Årsmötet gav också utrymme för 45 minuter reagera på några frågor kring föreningens verksamhet och utveckling.

Mål och ambitioner de kommande åren
Verksamhetsplan för 2018 - 2020 med bl a
- trygga och utveckla kommande konstronda under Kristi Himmelsfärdshelgen
- utveckla trycksakerna med vägvisning och skyltar/toppar
- utveckla ett bilbingo
- medlemsrekrytering, minst 5 medlemmar i varje kommun
- etablera samarbete med Sörängens Folkhögskola främst för årsmöten

Därutöver har styrelsen diskuterat fler verksamhetsmål, såsom:
- utveckla samarbetet med Holmgrens Bil med flera för mer permanenta över året aktiviteter
- Är höglandskommunerna 6 stycken eller kan Hultsfred också vara inom vårt område
- Gästkonstnärer på Höglandets konstronda
- öka samarbete med Konstrakan i Tranås, Kulturnatta (Kultur Dag och Natt) och Boda kulturgatan Bodafors
- utveckla samarbetet med Höglandets konstföreningar
- utveckla medlemsrelaterade uppdrag (t ex konstcheck som 25 års gåva hos större arbetsgivare)
- utveckla marknadsföring på sociala media
- utveckla erbjudanden till annonsörerna och dess anställda (t ex bilbingo brickor, broschyrer, särskilda inbjudningar mm)

Medlemsrekrytering
Invals kommitténs har tillfört 10 nya medlemmar, 1 avslag och 1 med antagningsprocess 2020. Sammantaget 66 medlemmar.
Fortsatta diskussioner med Sörängens Folkhögskola för eventuellt vidare samarbete och därmed nå yngre konstnärer.

Aktiviteter
”Från Golv till Tak” i NBV lokalen i Eksjö inledde verksamhetsårets aktiviteter den 1 dec 2018. 11 konstnärer deltog i aktiviteten under ledning av Peter Furuholm.

Holmgrens bil i Nässjö har upplåtit sin ”fikahörnan” till oss för en mer permanent utställningsplats. Den är utformad med en vägg och en monter så att det är naturligt med två konstnärer i taget. Utställningen iscensattes i april 2015 av Nässjökonstnärer som också fått ansvaret att göra ett schema för kommande utställningar där. Under 2016 och framåt har alla konstrondans medlemmar erbjudits att ställa ut. Utställningsplatsen har varit utnyttjad hela verksamhetsåret.

Höglandets konstronda 2018 hade 53 deltagande konstnärer och genomfördes i samtliga Höglandetskommuner. Mest glädjande är att Aneby-Tranås kommit med på ett bra sätt i rondan. Totalt hade vi något över 8000 (jfr 2018 8600, 2017 10818, 2016 8549, 2015 6960) besökare. 2017 var 25 års jubileum med inbjudna tidigare medlemmar. För tredje året blev bilbingo ett intressant inslag i rondan med målsättningen att få fler besökare till de konstnärer som har sin verksamhet i ytterkant av rondan. Vi kan konstatera att det blev fler besökare hos dessa konstnärer. Större engagemang kan ske hos en del deltagare i spridning av kartfolder och bilbingobrickor. Många besökare har framfört positiva synpunkter. Däremot bör utvecklingen för föreningen ske i enlighet med policyn så att alla konstnärer hänger upp Höglandstoppen, sätter ut vägvisarpilarna, bär namnbricka och betjänar respektive utställningsplats.

Vernissage genomfördes detta år på Tranås stadshus, 18 maj, samlingsutställning 18 maj – 9 juni.
Samlingsutställningen inleddes den 18 maj med invigningstal av Tranås kommunfullmäktiges ordförande Jennie Saxfeldt och vår ordförande Garbis Sarafian. Efter vernissagen samlades vi för ett föreningssamkväm på Tranås Stadshotell, vilket hörsammades av 21 deltagare.

Höglandets konstronda genomfördes 30 maj- 2 juni 2019.

Ekonomi
Satsning har gjorts på att öka antalet annonsörer så att ett något större kapital kan stödja verksamheten (trycksaker, annonser, utskick m.m.), mer finns att göra främst på orter utanför Eksjö.
Samarbetet med Holmgrens och Ordförrådet har avsevärt minskat kostnaderna för trycksakerna. Årets ekonomiska resultat blev + 13490:- och föreningens samlade kapital är nu 60884:- De ökade kostnaderna är främst annonseringar i fler tidningar.

Omsättningen har ökat något detta år jfr föregående år. Lager på höglandstoppar och vägvisare finns men komplettering nödvändigt till 2020 års ronda.

Marknadsföring
Digitalt material hart tagits fram och tillsänts höglandskommunerna, Jönköping, Linköping och Växjö samt Bad Oldesloe (Tyskland).

Viktigt har varit att uppmuntra ”rätt” sponsorer/annonsörer där Höglandskommunerna är en viktig del.
Konstrondans aktiviteter har synliggjorts i 8 tidningsartiklar fördelade på SmT, Smålands dagblad, Eksjö tidningen och Höglandet.nu samt Sävsjö, Vetlanda och Nässjö apparna.. Två artikel i SmT och Smålands dagblad om ”konstutställning på Holmgrens bil”. På önskemål om bredare och tydligare annonsering har annonsering utökats till att även omfatta Eksjö tidningen och Eksjö&CO.
Konstrondans broschyr och affisch har tillsänts Konstföreningarna på Höglandet, Hultsfreds kommun och Kommunernas kultur och fritid.
Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats.
Facebook föreningsgrupp presenterade konstrondans aktiviteter.

Övrigt
Undertecknade vill avslutningsvis rikta ett STORT TACK till alla medlemmar och stödjande aktörer som gjort det möjligt att föra vår verksamhet vidare och har bäddat för en positiv framtid.

Eksjö 2019-08-15

Garbis Sarafian
Ordförande

Bo-Kenneth Knutsson, Eksjö Ingegerd Axell
Sekreterare Kassör

Agneta Sköld, Nässjö Bernt Dahlgren, Tranås
Ledamot Ledamot

Inger Jönsson, Vetlanda Mimmi Aronsson Vogt, Aneby
Ledamot Ledamot

VALBEREDNINGENS Förslag till UPPDRAG 2019/2020

Förslag till styrelse för Höglandets konstronda 2019/2020:

Ordförande Garbis Sarafian, Aneby (2019/2020) omval 1 år
(Vice ordförande) Mimmi Aronsson Vogt, Aneby (2019/2021) omval 2 år

(Sekreterare) ? (2019/2021) nyval 2 år
(Kassör) Joakim Ekenmo (2019/2021) nyval 2 år

Ledamot stöd till ny kassör Ingegerd Axell (2018/2020) kvar 1 år
Ledamot Agneta ”Agnes” Sköld, Nässjö (2018/2020) kvar 1 år
Ledamot Inger Jönsson, Vetlanda (2018/2020) kvar 1 år
Ledamot Bernt Dahlgren Tranås (2018/2020) kvar 1 år

Stöd/mentor till styrelsen 2019/2020 Bo-Kenneth Knutsson, Eksjö

Förslag till Höglandets konstronda invalskommitté 2019/2020:
Sammankallande Rolf Wernersson Bild, olja, akvarell
Ledamot Emma Larsson Keramik
Ledamot Monica Schultz Bild, teckning, illustrationer
Ledamot Gunilla Wirfelt Vävnader/textil, vattenlöslig färg, digitalkonst
och blandtekniker
Suppleant Bernt Dahlgren Tranås Foto

Förslag till Höglandets konstronda valberedning 2019/2020:
Sammankallande
Ledamot Vetlanda Monica Schultz
Ledamot Sävsjö Thomas Mattsson
Ledamot Tranås/Aneby/Nässjö ?
Ledamot Eksjö Reidun Fuhs Weigner

Höglandets konstronda ansvariga för vernissagen 2020 Nässjö konsthall:
Sammankallande Agneta ”Agnes” Sköld, Nässjö
Ledamot Gunilla Wirfelt
Ledamot Kristina Karlsson

Höglandets konstronda ansvariga för vernissagen 2021 Vetlanda?:
Sammankallande Inger Jönsson
Ledamot ?
Ledamot ?

Höglandets konstronda ansvariga för vernissagen 2022 Kristallen Bruzaholm:
Sammankallande Karin Sjögren Kristallen
Ledamot ?
Ledamot ?

Ansvariga permanent utställning Holmgrens Nässjö
Utställningsansvarig Agneta ”Agnes” Sköld, Nässjö
Ledamot Lisen Karlsson Nilsson

Revisor 2020 Karin Sjögren

FÖRSLAG till MEDLEMSAVGIFTER mm

Ansökningsavgift 150,00 kr Betalas av den som ansöker om medlemskap.

Årsavgift (medlemsavgift) 150,00 kr Betalas av alla medlemmar.

Avgift för aktiv medlem 700,00 kr Betalas utöver årsavgiften av de som ska vara aktiva under årets Konstronda.

Avgift för Gästkonstnär 700,00 kr Betalas av Gästkonstnär

DISKUSSION kring utveckling av Höglandets konstronda

Hur når vi en högre förståelse hos medlemmarna kring vår policy (betala medlemsavgift, lämna in/hämta vernissage alster, använda vår skyltning, lämna in besöks statistik mm)?

Hur kan vi hjälpas åt så att förberedelserna till konstrondan kan fördelas på något fler (hemsida, folder, annonsörer, sociala media mm)?

Hur får vi till gemensamma mötesplatser för att lära känna varandra i föreningen lite mer (såsom ”Golv till Tak med frukost”, After work efter vernisagen, årsmötet …)?